ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.) : 08000000-3720

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

-ปิยธิดา ตาคำ-

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

--เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยจัดทำสื่อสนับสนุนพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงสนับสนุนสื่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

--พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และมีสื่อสนับสนุนพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโดยภาพรวม ดังนี้ 1.รวบรวมรายงานการจัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จาก 50 สำนักงานเขต รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 2.จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ จำนวน 91,200 แผ่น รวมเป็นเงิน 274,360 บาท 3.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และดำเนินการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ 50 สำนักงานเขต เป็นเงิน 15,600 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ไป 289,960 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ 290,600 บาท และคืนงบประมาณจำนวน 640 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-20)

85.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ได้ 28 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต และรวบรวมรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-08-10)

79.00

10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ได้ 28 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-07-21)

77.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ได้ 27 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-10)

75.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ได้ 25 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ได้ 25 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-10)

70.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จาก 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จาก 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-12)

67.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-21)

65.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-13)

65.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และส่งคืนงบประมาณกิจกรรมที่ 4 สำหรับการจัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ (ที่เหลือจากงบประมาณที่ได้รับจริง)เป็นเงินทั้งสิ้น 640 บาท(หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-20)

65.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-10)

55.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และดำเนินการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ 50 สำนักงานเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-12)

35.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ จำนวน 91,200แผ่น -จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำสื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -สรุปผลการดำเนินงานฯ และเสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัยทราบแล้ว -ผู้อำนวยการสำนักอนามัยอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2019-12-20)

19.00

20/12/2562 : เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 - สรุปผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ 2562 และเตรียมนำเสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อโปรดทราบ - รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-09)

14.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 - สรุปผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-11-20)

11.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ - เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 4 - อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเห็นชอบในหลักการเพื่อดำเนินการจ้างเหมาจัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-13)

8.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ - ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาจัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:มอบหมายให้สำนักงานเขตดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ด้วยการออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และตรวจสอบสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
:25%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3720

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3720

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0913

ตัวชี้วัด : ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
81.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **