ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉินและการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับเขตภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.) : 08000000-3721

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกิตติมา งามมุข/นายธัญญพัทธ์ จันทร์เสละ โทร.02 354 4229

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

--การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕56 – ๒๕7๕) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติ ตลอดจนการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง และแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มุ่งเน้นการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัย ของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการที่จะสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--1. เพื่อให้สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย) ในระดับเขต รองรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 2558 ในการจัดการ วางแผน เฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมด้านอุบัติภัยความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 3. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสถานประกอบการที่มีการเก็บสะสมสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อพนักงานและประชาชน 4. เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการที่สะสมสารเคมี ให้สามารถจัดการและตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีตามมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร 5. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารและจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการ

เป้าหมายของโครงการ

--ดำเนินการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉิน และการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับเขตแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักอนามัย จำนวน 130 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน วิทยากร จำนวน 3 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 145 คน ณ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน แบบไป-กลับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-28)

100.00

28/4/2563 : ขณะนี้การดำเนินกิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉินและการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับเขตตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สามารถสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโดยภาพรวมได้ ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ ๖ จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตๆ ละ ๓ คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ๑ คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ๒ คน สำนักการแพทย์ จำนวน ๔ คน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓๔ คน สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ คน และสำนักอนามัย จำนวน ๖๘ คน รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ คน แบบไป - กลับ ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๒ วัน ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 2. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตในแต่ละกลุ่มเขตที่เป็นเขตนำร่องมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย) ไปใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3. งบประมาณตามขัอบัญญัติฯ(งบประมาณประจำปี2563 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่ายอื่น) จำนวน 2,538,100 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 420,000 บาท ตามที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 406,800 บาท คืนเงินค่าใช้จ่าย 13,200 บาท 4. ปัญหาอุปสรรคในการอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จำนวน 2 คน เนื่องจากต้องเข้ารับการอบรมตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 300/2563 เรื่อง การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทำให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงจากตามแผนฯ 260 คน เข้ารับการอบรมตามจริง 258 คน)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-04-21)

97.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-13)

95.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-03-23)

92.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-10)

85.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-02-20)

83.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-13)

80.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการจัดการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 63 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ. 63) 2.อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธิเปิดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-10)

18.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-12-11)

9.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประสานวิทยากร และจัดทำเอกสารเพื่อขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-20)

8.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-14)

7.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล เอกสาร และเตรียมการจัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนมัติโครงการ/อนุมัติเงิน โดยได้รับอนุมัติโครงการ และอนุมัติเงินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมติโครงการ ขออนุมัติเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 3
:จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉินและการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ระดับเขต รุ่นที่ 1
:40%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 4
:จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉินและการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ระดับเขต รุ่นที่ 2
:40%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3721

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3721

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0913

ตัวชี้วัด : ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.6000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
81.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **