ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.) : 08000000-3722

สำนักอนามัย : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางกิตติมา งามมุข/ นายธัญญพัทธ์ จันทร์เสละ โทร.02 3544229

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

--การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕56 – ๒๕7๕) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติ ตลอดจนการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง และแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มุ่งเน้นการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการที่จะสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--1. เพื่อให้สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย) ในระดับเขต รองรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 2558 ในการจัดการ วางแผน เฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมด้านอุบัติภัยความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 3. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสถานประกอบการที่มีการเก็บสะสมสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อพนักงานและประชาชน 4. เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการที่สะสมสารเคมี ให้สามารถจัดการและตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีตามมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร 5. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารและจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการ

เป้าหมายของโครงการ

--ดำเนินการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการจำลองสถานการณ์จริง แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักอนามัย จำนวน 60 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ และวิทยากร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 3 วัน แบบไป-กลับ มีรายละเอียดดังนี้ 2.1 อบรมส่งเสริมความรู้ เรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับเขตแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและสำนักอนามัย รวมจำนวน 60 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ณ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน แบบไป-กลับ 2.2 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การฝึกซ้อมแผนฯบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เรื่องการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับเขต แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มเขตนำร่อง 2 กลุ่มเขต ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักอนามัย รวมจำนวน 60 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ณ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน แบบไป-กลับ 2.3 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับเขต โดยการจำลองสถานการณ์ แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มเขตนำร่อง 2 กลุ่มเขต ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักอนามัย รวมจำนวน 60 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ณ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน แบบไป-กลับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-01)

30.00

1/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทั้งในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีอยู่ จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการร์จะเป็นปกติได้ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องควบคุมการระบาดของฌรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รวมทั้งได้คืนเงินในกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 588,800 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทั้งในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีอยู่ จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการร์จะเป็นปกติได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทั้งในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีอยู่ จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการร์จะเป็นปกติได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-23)

30.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมและส่งเงินคืนฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ เป็นเงิน 588,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสำนักงานเลขานุการมีหนังสือ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องงดการดำเนินการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรม ที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดเช่น การประชุม การอบรม พร้อมส่งคืนงบประมาณไปที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-12)

30.00

12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมและส่งเงินคืนฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ เป็นเงิน 588,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสำนักงานเลขานุการมีหนังสือ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องงดการดำเนินการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรม ที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดเช่น การประชุม การอบรม พร้อมส่งคืนงบประมาณไปที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-25)

30.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมและส่งเงินคืนฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ เป็นเงิน 588,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสำนักงานเลขานุการมีหนังสือ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องงดการดำเนินการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรม ที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดเช่น การประชุม การอบรม พร้อมส่งคืนงบประมาณไปที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนได้

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-13)

30.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมและส่งเงินคืนฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ เป็นเงิน 588,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสำนักงานเลขานุการมีหนังสือ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องงดการดำเนินการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรม ที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดเช่น การประชุม การอบรม พร้อมส่งคืนงบประมาณไปที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนได้

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-28)

30.00

2020-4-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการรวมคนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-21)

30.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-13)

30.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-10)

30.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีที่เขตหลักสี่ ครั้งที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-20)

25.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีที่เขตหลักสี่และเขตตลิ่งชัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-13)

22.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีที่เขตหลักสี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-01-20)

19.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-10)

17.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานสำนักงานเขตเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่เป็นตัวแทนในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-12-11)

9.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประสานวิทยากร ประสานสำนักงานเขตเพื่อเลือกสถานที่จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติและจัดทำเอกสารเพื่อขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-20)

8.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ติดต่อวิทยากร พร้อมทั้งเตรียมจัดหาสถานที่เพื่อจัดการอบรมและฝึกซ้อมแผน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-14)

7.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล เอกสาร และเตรียมการจัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งเตรียมจัดหาสถานที่เพื่อฝึกซ้อมแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครนงการ/ขออนุมัติเงิน โดยได้รับอนุมัติโครงการ และอนุมัติเงินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับเขต โดยการจำลองสถานการณ์จริง รุ่น 1
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับเขต โดยการจำลองสถานการณ์จริง รุ่น 2
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3722

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3722

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0913

ตัวชี้วัด : ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
81.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **