ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ ลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.) : 08000000-3723

สำนักอนามัย : (2563)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางสาวเกศรา สุขทรัพย์สิน นางสาวณฑิชา ความหมั่น 025132509 ต่อ 205

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ กลุ่มเป้าหมาย เริ่มที่ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักอนามัย เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพ และใกล้ชิดกับประชาชนที่มารับบริการที่หน่วยงานควรเป็นบุคลากรต้นแบบในการเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ใช้สถานที่ ต่างจังหวัดในการพักค้างสำหรับจัดกิจกรรมรูปแบบค่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ เน้นกระบวนการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดแบบเข้มข้นและต่อเนื่อง เริ่มกระบวนการ ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อีกทั้งการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากผู้ที่สามารถบอกเลิกบุหรี่ได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการความรู้ต่อการเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการบำบัดยาสูบในผู้เลิกสูบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ ส่งผลต่อการมีภาวะสุขภาพที่ดีกับผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งสามารถ เป็นต้นแบบในการเลิกบุหรี่และสามารถช่วยเหลือให้การแนะนำกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้เลิกอย่างถูกต้อง รวมถึงลดการสูญเสียงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านการบำบัดรักษาโรคเรื้อรังที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ในอนาคต

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาสูบ 2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครสามารถเลิกยาสูบได้

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-03)

70.00

3/9/2563 : ขออนุมัติขยายเวลาโครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 ตามหนังสือที่ กท 0709/1286 ลงวันที่ 19 สิงหาคม ขอนุมัติขยายเวลาดำเนินการกิจกรรมที่ 3 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เลิกยาสูบได้สำเร้จ ขอขยายกิจกรรมถึงเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกำหนดจัดกิจกรรมที่ 3 ในวัน 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารไอยราวัฒพัฒนา กทม. 2 ดินแดง และผู้ระหว่างประสานผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมที่ 3 และอยู่ระหว่างของอนุมัติขยายโครงการ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมที่ 2 มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมที่ 3 ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมด้วย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-10)

60.00

10/8/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมกำหนดวันเวลา สถานที่ และประสานผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมที่ 3 และอยู่ระหว่างของอนุมัติขยายโครงการ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมที่ 2 มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมที่ 3 ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมด้วย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-16)

60.00

16/7/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างสรุปกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-09)

55.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-17)

55.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-10)

55.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-09)

55.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-08)

55.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-19)

50.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ (ติดตามผลการเลิกบุหรี่) ในครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และงดการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อให้มีการติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-07)

45.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ (ติดตามผลการเลิกบุหรี่) ในครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นแบบกิจกรรมรายบุคคล โดยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-16, 20 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และงดการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อให้มีการติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-01)

40.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-10)

40.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์คสวีท ดินแดง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับการติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยยังคงติดตามผลการเลิกบุหรี่กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง LINE กลุ่ม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และงดการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อให้มีการติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-18)

40.00

18/3/2563 : ขอนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโคโค่วิว รีสอร์ท สมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์คสวีท ดินแดง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลการเลิกบุหรี่กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : ขอนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโคโค่วิว รีสอร์ท สมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์คสวีท ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : ขอนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งสำเนาคำสั่ง ประสานสถานที่ การเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : ขอนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งสำเนาคำสั่ง ประสานสถานที่ การเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : 1. ขอนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว 2. ขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วม และประสานสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-06)

25.00

6/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขอนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ 5. รวบรวมราชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้ารวมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขอนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-06)

25.00

6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขอนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทนยากร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอเห็นชอบ/ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติการใช้เงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่1
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมิน และสรุปผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3723

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3723

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0897

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.93

100 / 100
2
50.46

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **