ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดบริการศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) : 08000000-3724

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

-- นางสาวปนัดดา คงปัญญา 02 329 1353

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-- สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ได้บูรณาการทำงานร่วมกันเปิดดำเนินงานศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพยาเสพติด และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการให้บริการจำแนกคัดกรองผู้เสพยาเสพติดให้เข้ารับ การให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูระบบสมัครใจ

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- ๑. เพื่อจัดให้บริการศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในสถานบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม และจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๒. เพื่อจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค และตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์/ด้านจิตวิทยา

เป้าหมายของโครงการ

-- เพื่อการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จำนวน ๑ แห่ง รองรับ ผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒,๐๐๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-02)

100.00

2/9/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนฯ ปตอ.1 พัน 6 ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง 1 ต.ค 62 - 30 ก.ย 63 มีผู้เข้ารับบริการคัดกรองรวมจำนวน 1,019 ราย และส่งเข้ารับการฟื้นฟู ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 846 คน โดยส่งบำบัด ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนฯ ปตอ.1 พัน 6 จำนวน 522 คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-18)

80.00

2020-8-18 : 1.เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้ารับการคัดกรอง 996 คน เข้าบำบัดรวม 464 คน

** ปัญหาของโครงการ : -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-07)

70.00

7/8/2563 : 1.เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้ารับการคัดกรอง 988 คน เข้าบำบัดรวม 435 คน

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-07-16)

53.00

16/7/2563 : 1.เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-07-09)

53.00

9/7/2563 : 1.เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-06-19)

52.00

19/6/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ผู้เข้ารับการคัดกรอง 924 คน (31 มี.ค63) 2.มีผู้เข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 431 คน 3.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ ในการดำเนินการเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)เป็นการชั่วคราวตามหนังสือ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563 4.อยู่ระหว่างการดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-06-10)

52.00

10/6/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ผู้เข้ารับการคัดกรอง 924 คน (31 มี.ค63) 2.มีผู้เข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 431 คน 3.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ ในการดำเนินการเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)เป็นการชั่วคราวตามหนังสือ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-05-19)

52.00

19/5/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ผู้เข้ารับการคัดกรอง 924 คน (31 มี.ค63) 2.มีผู้เข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 431 คน 3.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-05-08)

52.00

8/5/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ผู้เข้ารับการคัดกรอง 924 คน (31 มี.ค63) 2.มีผู้เข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 431 คน 3.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-04-20)

52.00

20/4/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ผู้เข้ารับการคัดกรอง 924 คน (31 มี.ค63) 2.มีผู้เข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 431 คน 3.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-04-09)

52.00

9/4/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ผู้เข้ารับการคัดกรอง 924 คน (31มี.ค63) 2.มีผู้เข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 431 คน 3.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)เป็นการชั่วคราวตามหนังสือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/539 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-18)

50.00

18/3/2563 : 1.อยู่ระหว่างดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร 2.มีผู้มาเข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 จำนวน 418 คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-09)

50.00

9/3/2563 : 1.อยู่ระหว่างดำเนินการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.มีผู้มาเข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563 จำนวน 386 คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-02-21)

48.00

21/2/2563 : -อยุ่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -มีผู้เข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 20 กพ.63 จำนวน 70 คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-11)

45.00

11/2/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - 11 ก.พ. 2563 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 196 คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-01-22)

43.00

22/1/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - 20 ม.ค. 2563 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 125 คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-01-08)

41.00

8/1/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - 8 ม.ค. 2563 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 81 คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-19)

40.00

19/12/2562 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 38 คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-06)

35.00

6/12/2562 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.มีผู้เข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562จำนวน 30 คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-22)

25.00

22/11/2562 : 1. ดำเนินการอยู่ในระหว่างการจัดซื้อวัสดุ 2. เริ่มจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 3. เริ่มมีผู้เข้ามารับการบำบัดถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ คน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : 1. ดำเนินการอยู่ในระหว่างการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนและเสนออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้เสพย้เสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แห่งในวัน เวลาราชการ ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๖ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ เขตหลักสี่
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3724

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3724

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **