ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (สยส.) : 08000000-3725

สำนักอนามัย : (2563)

22.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 22.00

--นางสาวดารณี สืบจากดี 02 3291353

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-- สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกลไกและเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวทางที่กำหนด จึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ตลอดจนเสริมสร้างกลไกและเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

เป้าหมายของโครงการ

-- พัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับ 50 เขต 2.จัดกิตกรรมเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 3.จัดกิจกรรมนำร่องพัฒนาการใช้ Line Official Account ในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-09-02)

22.00

2/9/2563 : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0709/1351 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมที่ 3 ประชุมหารือพัฒนาการใช้ Line Official Accountในการติดตามดูแลช่วยเหลือดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2563 โดยดำเนินการจัดประชุมแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ก.พ 63 มีการขอขยายเวลากิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ไปในปีงบประมาณ 2564 (ชะลอการดำเนินงานในปีงบ 63 และจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพื่อขยายการดำเนินงานไปในปีงบ 64)

** ปัญหาของโครงการ : - (ชะลอการดำเนินงานในปีงบ 63 และจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพื่อขยายการดำเนินงานไปในปีงบ 64)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-08-18)

22.00

18/8/2563 : - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงของดกิจกรรม - อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ (ชะลอการดำเนินงานในปีงบ 63 และจะปรับเปลี่ยน รายละเอียดโครงการเพื่อขยายการดำเนินงานไปในปีงบ 64)

** ปัญหาของโครงการ : - อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ (ชะลอการดำเนินงานในปีงบ 63 และจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพื่อขยายการดำเนินงานไปในปีงบ 64)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-07-16)

22.00

16/7/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน 4.อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายเวลาในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-07-09)

22.00

9/7/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน 4.อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายเวลาในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาลจึงงดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-06-19)

22.00

19/6/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน 4.อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายเวลาในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาลจึงงดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-05-19)

22.00

19/5/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน 4.อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายเวลาในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาลจึงงดจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-05-08)

22.00

8/5/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-04-20)

22.00

20/4/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-04-09)

22.00

9/4/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-03-18)

22.00

18/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-03-09)

13.00

9/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3.ประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กลุุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากเขต 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-21)

5.00

21/2/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-11)

5.00

11/2/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-22)

5.00

22/1/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-08)

5.00

8/1/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-19)

5.00

19/12/2562 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-06)

5.00

6/12/2562 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : 1. อยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : 1. อยู่ในระหว่างดำเนินการการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประสานขอยืมเงินทดลองจ่าย/จัดซื้อวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตามโครงการ ดำเนินการ 3 กิจกรรม
:55%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ติดตาม และประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำรายงานสรุปอสรุปผล
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3725

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3725

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **