ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง (กคร.) : 08000000-3726

สำนักอนามัย : (2563)

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 และเกินมาตรฐานอีกครั้งในปลายเดือนกันยายน 2562 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเมื่อสัมผัสหรือสูดหายใจเข้าไปจะส่งผลทำให้ไอ จาม มีน้ำมูก ไซนัสอักเสบ เจ็บคอ มีไข้, เหนื่อยง่าย เท้าบวม หัวใจเต้นเร็ว, คันตามร่างการ มีผื่นแดงตามร่างกาย, แสบหรือคันตา มองไม่ชัด ตาแดง น้ำตาไหล การป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยตนเองวิธีที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงหรือไม่ไปอยู่ในที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐาน แต่ในกรณี ที่จำเป็นหรือปฏิบัติงานกลางแจ้งในสถานการณ์ที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐาน เช่นเดียวกับบุคลากรของสำนักงานเขตที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งติดต่อกันเป็นเวลานาน นั้นต้องมีการป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

08080200/08080200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ของผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 2. เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งติดต่อกันเป็นเวลานานได้ป้องกันตนเองจากอันตรายที่อาจจะได้รับเมื่อฝุ่นละอองนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครเกินมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

บุคลากรของสำนักงานเขตจำนวน 50 แห่ง ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ได้แก่ พนักงานทั่วไป(กวาด), พนักงานทั่วไป(เก็บขนขยะมูลฝอย), พนักงานทั่วไป(ระบายน้ำ), พนักงานทั่วไป(โยธา)และพนักงานสวนสาธารณะ จำนวนรวมทั้งสิ้น 26,339 ราย ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 (ยอดหน้ากากฯได้จากการสำรวจจากกลุ่มเป้าหมาย)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-30)

25.00

30/7/2563 : ขอยกเลิกโครงการ...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังอยุ่ในภาวะวิกฤติที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับสำนักงบประมาร กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จึงเห็นสมควรยกเลิกโครงการฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง ตามหนังสือที่ กท 0708/1009 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ และหนังสือ ที่ กท 0701/5048 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องคืน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กองควบคุมโรคติดต่อต้องบริหารจัดการบุคลกรทั้งหมดเข้าปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และบุคลากรของศบส.ยังคงปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมและดำเนินโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กองควบคุมโรคติดต่อต้องบริหารจัดการบุคลกรทั้งหมดเข้าปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และบุคลากรของศบส.ยังคงปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมและดำเนินโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-26)

25.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขอยกเลิกโครงการ ตามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย เรื่องขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ ลว. 30 เม.ย. 63 และหนังสือ กท 0708/1089 ลว. 4 มิ.ย.63 เรียนเลขาสำนักอนามัย เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือ กท 0708/1150 ลว. 17 มิ.ย. 63 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือ ที่กท.02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการเรื่องที่ 10 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย และปัจจุบันสถานการณ์การระบาดยังไม่คลี่คลาย จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด กองควบคุมโรคติดต่อจึงเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-18)

25.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-21)

25.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือ ที่กท.02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการเรื่องที่ 10 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย และปัจจุบันสถานการณ์การระบาดยังไม่คลี่คลาย กองควบคุมโรคติดต่อจึงทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อขอยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมเสนอสำนักงานเลขาสำนักอนามัยเพื่อทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแนะนำเพื่ออนุมัติใช้เงินงบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนใช้เวลานาน และทำบันทึกหลายขั้นตอน ทำให้การขับเคลื่อนโครงการช้ากว่าที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขออนุมัติโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง และขออนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ส่งโครงการเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเข้าบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-31)

10.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขออนุมัติโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง และขออนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-15)

10.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขออนุมัติโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง และขออนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-25)

6.00

2019-12-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำขอเห็นชอบในหลักการโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-22)

6.00

22/11/2562 : วางแผนการดำเนินงานและจัดทำขอเห็นชอบในหลักการโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-11)

6.00

11/11/2562 : วางแผนการดำเนินงานและจัดทำขอเห็นชอบในหลักการโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-10-28)

6.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำขอเห็นชอบในหลักการโครงการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ป้องกันได้ด้วยตนเอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูลแนวทางการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผูู้เสพ/ผู้ติดยาเสพคิด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้กับหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานฯ เพื่อตรวจสอบรายงานข้อมูลจากระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (บสต.) ประจำเดือน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ตืดยาเสพติด (บสต.) ประจำทุกเดือน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3726

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3726

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **