ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการสร้างงานวิจัยของข้าราชการสายงานพยาบาลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข (กพส.) : 08000000-3727

สำนักอนามัย : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวชลธิชา นิวาสเวสและนางกัญญ์นลิน สุขสมบท

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กปัจจุบันบุคลากรสายวิชาชีพพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพถึงระดับชำนาญการพิเศษทุกตำแหน่ง โดยสมรรถนะที่พึงประสงค์นั้นมีความจำเป็นต้องแสดงถึงลักษณะการให้บริการพยาบาลที่ใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย มีความคิด เชื่อมโยงวางแผน สร้างสรรค์รูปแบบและเทคนิควิธีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence base) เพื่อยืนยันผลการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สอดคล้องกับความเป็นบริบทเมือง รองรับความก้าวหน้าของโลกยุคดิจิตอลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มคุณค่าของงาน เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุด สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในภารกิจเร่งด่วนที่ต้องผลักดันทันใจแก้ไขทันที ในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Bangkok Special Care) ด้วยการเพิ่มความสะดวก ความใส่ใจเป็นพิเศษในการพัฒนาบริการการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ บริการที่สำนักงานเขต และการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะของข้าราชการสายงานพยาบาล ตามแผนพัฒนาสายอาชีพ (Training Road Map) ในการสร้างผลงานวิจัยทางการพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานบริการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องให้การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อันได้แก่ กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่มีความพิการติดตัว ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยถึงไม่ได้เลย ผู้ป่วยที่มีสายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลายติดตัวมาจากโรงพยาบาลและผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน (Palliative Home Care) ส่งผลลัพธ์ต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่สามารถทดสอบ วัด และประเมินผล การดูแลได้ โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นระเบียบแบบแผนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเป็นพี่เลี้ยง สอน สาธิต ให้คำปรึกษาแนะนำการนำงานประจำที่ได้ปฏิบัติ มาศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดการสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบระบบบริการพยาบาล และแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลที่ดี (Good Practice) มุ่งสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Best Service) และสามารถนำผลงานวิจัยทางการพยาบาลไปเผยแพร่เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานภายในและภายนอกให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าว กองการพยาบาลสาธารณสุข เห็นควรดำเนินโครงการการสร้างงานวิจัยของข้าราชการสายงานพยาบาลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการพยาบาล ศูนย์บริการ-สาธารณสุข

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถนำงานประจำในภาคพื้นที่มาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อสร้างงานวิจัยทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบ แนวทางปฏิบัติหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัยทางการพยาบาล - เพื่อนำรูปแบบ แนวทางปฏิบัติ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยทางการพยาบาลไปเป็นต้นแบบให้บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ดังนี้ - ข้าราชการสายงานพยาบาล คือ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการพยาบาลระดับ ปฏิบัติการถึงชำนาญการ จำนวน 70 คน - ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน 2. วิทยากร จำนวน 4 คน กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมวิชาการ สร้างเครือข่ายการนำต้นแบบงานวิจัยทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติงานที่ยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 235 คน ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 220 คน ดังนี้ - ข้าราชการกรุงเทพมหานคร คือ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 220 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้ไขเครื่องมือให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : ดำเนินการขอจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการอนุมัติแล้วขณะนี้อยู่ระหว่าการดำเนินการส่งเครื่องมืองานวิจัย ทั้ง 5 เรื่อง ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-16)

65.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ถูกต้อง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ขอเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เดือนมิถุนายน เนื่องจากช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-27)

65.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 2. ผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในกรุงเทพมหานคร 3. ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค ต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยง 4. ผลของโปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง 5. ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-10)

60.00

10/3/2563 : ดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 2ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาล ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-13)

60.00

13/2/2563 : จะดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 2ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาล ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-09)

55.00

9/1/2563 : จากการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการพยาบาล ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ได้หัวข้อวิจัยจำนวน 5 เรื่องดังนี้ 1. ผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 2. ผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในกรุงเทพมหานคร 3. ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค ต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยง 4. ผลของโปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง 5. ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-26)

50.00

26/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการพยาบาล ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน คิดเป็นร้อยละ 94%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-11)

30.00

11/12/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการประชุมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการพยาบาล ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-09)

20.00

9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจสมัครเข้าประชุมพร้อมเสนอหัวข้อวิจัยทางการพยาบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบในหลักการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อดำเนินโครงการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดเนื้อหาหนังสือฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เสนอรูปแบบหนังสือ ฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ผลิต และเผยแพร่หนังสือฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผล และสรุป
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3727

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3727

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **