ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กคร.) : 08000000-3728

สำนักอนามัย : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้หวัดใหญ่ทำให้เกิดการติดต่อแพร่กระจายและก่อโรคในประชากรทั่วไปทุกกลุ่มอายุ พบได้ทั่วโลก ในประเทศไทยมีอัตราการเกิดโรคเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากร คาดว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ 700,000-900,000 ราย และในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลประมาณ 12,500-75,800 รายต่อปี อัตราป่วยตายของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงถึงร้อยละ 2.5 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชนคนไทย ทุกสิทธิการรักษา ประกอบด้วย 1) เด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 2) ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน 3) บุคคลที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 6) โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) กองควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทุกชนิด (ยกเว้นวัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สนับสนุนวัคซีน จัดเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางระบาดวิทยา ประสานเครือข่ายในการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายได้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่สามารถป้องกันโรคได้ด้วยการฉีดวัคซีนและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย จึงได้จัดทำโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้กำหนดไว้ อันจะส่งผลให้สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ด้วย

08080200/08080200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

เป้าหมายของโครงการ

ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 96,704 คน (ที่มา Bangkok education.จำนวนนักเรียน 2562 จำแนกเป็นรายโรง (Excel) [อินเทอร์เน็ต] 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562] เข้าถึงได้จาก:URL://http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation/page/sub/14726/พ.ศ.2562)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-30)

30.00

30/7/2563 : ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังอยู่ในภาวะวิกฤติที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จึงเห็นควรยกเลิกโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0708/1009 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กองควบคุมโรคติดต่อต้องบริหารจัดการบุคลกรทั้งหมดเข้าปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และบุคลากรของศบส.ยังคงปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมและดำเนินโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กองควบคุมโรคติดต่อต้องบริหารจัดการบุคลกรทั้งหมดเข้าปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และบุคลากรของศบส.ยังคงปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมและดำเนินโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-26)

30.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขอยกเลิกโครงการ ตามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย เรื่องขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ ลว. 30 เม.ย. 63 และหนังสือ กท 0708/1089 ลว. 4 มิ.ย.63 เรียนเลขาสำนักอนามัย เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือ กท 0708/1150 ลว. 17 มิ.ย. 63 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือ ที่กท.02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการเรื่องที่ 10 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย และปัจจุบันสถานการณ์การระบาดยังไม่คลี่คลาย จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด กองควบคุมโรคติดต่อจึงเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-26)

30.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อขอยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-21)

30.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือ ที่กท.02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการเรื่องที่ 10 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย และปัจจุบันสถานการณ์การระบาดยังไม่คลี่คลาย กองควบคุมโรคติดต่อจึงทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อขอยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมเสนอสำนักงานเลขาสำนักอนามัยเพื่อทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแนะนำเพื่ออนุมัติใช้เงินงบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนใช้เวลานาน และทำบันทึกหลายขั้นตอน ทำให้การขับเคลื่อนโครงการช้ากว่าที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ส่งโครงการเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเข้าบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครส่งโครงการให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ และปัจจุบันหนังสือขออนุมัติโครงการรอรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-15)

10.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครส่งโครงการให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ และปัจจุบันหนังสือขออนุมัติโครงการรอรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-25)

6.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-09)

6.00

9/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-10-28)

6.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบในหลักการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อดำเนินโครงการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดเนื้อหาหนังสือฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เสนอรูปแบบหนังสือ ฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ผลิต และเผยแพร่หนังสือฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผล และสรุป
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3728

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3728

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0917

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
83.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **