ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ (กคร.) : 08000000-3729

สำนักอนามัย : (2563)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่า “ปอดบวม” คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งอาจเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและเชื้อรา โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัสซึ่งสาเหตุของโรคจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากปอดอักเสบสูงมาก เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 50 เป็นเหตุผลให้โรคปอดอักเสบในผู้สูงอายุ มีความน่ากลัวกว่าปอดอักเสบในคนทั่วไป เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ คือเชื้อ Streptococcus pneumoniae มีจำนวนกว่า 90 สายพันธุ์ นอกจากนี้เชื้อนี้ยังสามารถก่อให้เกิดโรคที่สำคัญคือการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง และการติดเชื้อในกระแสเลือด กองควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทุกชนิด (ยกเว้นวัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สนับสนุนวัคซีน จัดเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางระบาดวิทยา ประสานเครือข่ายในการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายได้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคปอดอักเสบ จึงได้จัดทำโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคปอดอักเสบให้กับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ลดภาระในการดูแลรักษาพยาบาล ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งวัคซีนยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาให้ประเทศไทยได้อีกด้วย

08080200/08080200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดอักเสบให้กับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดอักเสบให้กับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 33,079 คน จำแนกเป็น 1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 14,958 คน 2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย จำนวน 342 คน 3. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 6,943 คน 4. สมาชิกสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 128 คน 5. สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 200 คน 6. สมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร จำนวน 10,508 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-30)

20.00

30/7/2563 : ขอยกเลิกโครงการ...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังอยุ่ในภาวะวิกฤติที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับสำนักงบประมาร กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จึงเห็นสมควรยกเลิกโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ ตามหนังสือที่ กท 0708/1009 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ และหนังสือที่ กท 0701/5049 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องคืน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กองควบคุมโรคติดต่อต้องบริหารจัดการบุคลกรทั้งหมดเข้าปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และบุคลากรของศบส.ยังคงปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมและดำเนินโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กองควบคุมโรคติดต่อต้องบริหารจัดการบุคลกรทั้งหมดเข้าปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และบุคลากรของศบส.ยังคงปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมและดำเนินโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-26)

20.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขอยกเลิกโครงการ ตามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย เรื่องขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ ลว. 30 เม.ย. 63 และหนังสือ กท 0708/1089 ลว. 4 มิ.ย.63 เรียนเลขาสำนักอนามัย เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือ กท 0708/1150 ลว. 17 มิ.ย. 63 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือ ที่กท.02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการเรื่องที่ 10 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย และปัจจุบันสถานการณ์การระบาดยังไม่คลี่คลาย จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด กองควบคุมโรคติดต่อจึงเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-26)

20.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อขอยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-21)

20.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือ ที่กท.02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการเรื่องที่ 10 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย และปัจจุบันสถานการณ์การระบาดยังไม่คลี่คลาย กองควบคุมโรคติดต่อจึงทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อขอยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-17)

20.00

2020-3-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมเสนอสำนักงานเลขาสำนักอนามัยเพื่อทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแนะนำเพื่ออนุมัติใช้เงินงบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนใช้เวลานาน และทำบันทึกหลายขั้นตอน ทำให้การขับเคลื่อนโครงการช้ากว่าที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบและขออนุมัติงบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ส่งโครงการเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเข้าบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-31)

10.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบและขออนุมัติงบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-01-15)

6.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบและขออนุมัติงบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-25)

6.00

2019-12-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำหนังสือขอเห็นชอบในหลักการโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-09)

6.00

2019-11-9 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำหนังสือขอเห็นชอบในหลักการโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-10-28)

6.00

2019-10-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำหนังสือขอเห็นชอบในหลักการโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งคณะทำงานในการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ คณะทำงาน Daily Plans
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดการประชุมคณะทำงานในการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ คณะทำงาน Daily Plans
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:วิเคราะห์ สรุปรายงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปการคาดประมาณคะแนนโบนัสและนำเสนอผู้บริหารรับทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3729

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3729

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0917

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
83.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **