ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.) : 08000000-3733

สำนักอนามัย : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นายกชกร ศุภกาญจน์ 02 3544236

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การป้องกันปัญหาการบริโภคความยั่งยืน คือ การป้องกันไม่ให้มีนักสูบหน้าใหม่ หากเด็กและเยาวชนมีการเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อย ส่งผลให้เกิดการเสพติดยาสูบได้ง่ายมีระยะเวลาการสูบที่นาน ได้รับสารพิษที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่อง จากการรายงานผลการสำรวจการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า เยาวชนไทยอายุ 15 – 18 ปี มีการสูบบุหรี่ร้อยละ 7.8 ของผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด และแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ผ่านมายังลดลงไม่มากแม้จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ.2560 มีอัตราส่วนลดลงจากร้อยละ 20.7 เหลือร้อยละ 19.1 โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำอยู่ที่ 18 ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารุเข้าถึงบุหรี่ได้ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งหวังป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชน จึงกำหนดให้มีการห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่บุคคล ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ เยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสร้างสรรค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่จะสร้างการรับรู้ และความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาการสูบบุหรี่ เข้าใจถึงโทษพิษภัย และกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อประเภทสปอตรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ที่จะสื่อสารได้อย่างโดนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตสื่อและผู้รับสื่อส่งผลต่อการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกด้วยการสร้างสรรค์โดนใจป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 2. เพื่อจัดประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 3. เพื่อเผยแพร่สื่อสนับสนุนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนทุกสังกัด และนิสิตนักศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษาทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-03)

50.00

3/9/2563 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ และแก้ไขรายละเอียดโครงการเยาวชนสดใสไร้ควันบุหรี่ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ขอแก้ไข้เป็น เสนอร่างหลักเกรฑ์การประกวดต่อคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นผ่าน E-mail ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยไม่ใช้งบประมาณ เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 ประกวดและตัดสินผลงาน ขอแก้ไขระยะเวลาดำเนินการ เป็นสิงหาคม - ธันวาคม 2563 กิจกรรมที่ 3 จัดมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวด ขอแก้ไขระยะเวลาดำเนินการ เป็นพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่ผลงาน และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ขอแก้ไขระยะเวลาดำเนินการ เป็นกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0709/1353 ลงวันที่ 31 สิงหาคม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-19)

50.00

19/8/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด 7.อยู่ระหว่างการขอแก้ไขรายละเอียดและขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ต่ออีก 6 เดือน

** ปัญหาของโครงการ : - อยู่ระหว่างการขอแก้ไขรายละเอียดและขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ต่ออีก 6 เดือน

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-07)

50.00

7/8/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-16)

50.00

16/7/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-09)

50.00

9/7/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-18)

50.00

18/6/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-10)

50.00

10/6/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-19)

50.00

19/5/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-07)

50.00

7/5/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/4/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-08)

50.00

8/4/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินกิจกรรม 6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-09)

40.00

9/1/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-16)

40.00

16/12/2562 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ–ส่งและเก็บรักษาเงิน/แผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการกิจกรรม 3 กิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร/แผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3733

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3733

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0897

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.93

100 / 100
2
50.46

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **