ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม (กภก.) : 08000000-3736

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวญาด์วีร์ ศรีคช 025808782 ต่อ 219

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม ให้มีความรู้ ทักษะในการสืบค้นข้อมูล จะช่วยให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กองเภสัชกรรม ซึ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักอนามัย ให้มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานเภสัชกรรมอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ อันจะส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในความดูแลของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

08110000/08110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรมให้มีความรู้และทักษะในปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

บุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักอนามัย มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานเภสัชกรรมอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในความดูแลของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : กองเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรสายงานเภสัชกรรม จำนวนทั้งสิ้น 113 คน ประกอบด้วยเภสัชกร จำนวน 73 คนและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 40 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 92.92 และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่งได้มีการนำความรู้ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่ศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมตามที่กองเภสัชกรรมคาดหวัง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-18)

85.00

2020-8-18 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรม สำนักอนามัย เพื่อสรุปและประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-07-14)

66.00

14/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง(self-learning)ให้แก่เภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานเภสัชกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-03)

65.00

3/7/2563: อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตรเองให้แก่เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-22)

65.00

22/6/2563 : รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตรเองให้แก่เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-06-15)

62.00

15/6/2563 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมเชิงวิชาการ เป็นการสนับสนุนข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)ให้แก่เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-13)

35.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง(self-learning)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-04-08)

31.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯโดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการให้ดำเนิดการจัดประชุมในเดือน มิถุนายน 2563 ตามที่ได้ประสานกำหนดวัน เวลาจัดประชุมร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองเภสัชกรรมจึงขอเลื่อนการจัดประชุมตามโครงการดังกล่าว ในกิจกรรมที่ 1 และ 2 เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายแล้วจะได้กำหนดการประชุมอีกครั้ง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดประชุมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการให้ดำเนินการจัดประชุมในเดือนมิถุนายน 2563 ตามที่ได้ประสานนกำหนดวัน เวลาจัดประชุมร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองเภสัชกรรมจึงขอเลื่อนการจัดประชุมตามโครงการดังกล่าว ในกิจกรรมที่ 1 และ 2 เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายแล้ว จะได้กำหนดการประชุมอีกครั้ง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-03-13)

28.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดประชุมกิจกรรมที่ 1 และ 2 ในเดือน มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-14)

27.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-01-15)

24.00

15/1/2563 : ได้รับอนุมัติในการดำเนินโครงการ และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-16)

12.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการกำหนดวันในการจัดประชุมและประสานเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบในหลักการในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน ประสานงาน จัดทำโครงการ ขออนมุติโครงการ และตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์บริสาธารณสุข จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมวิชการ เรื่อง งานเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3736

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3736

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **