ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม (กภก.) : 08000000-3736

สำนักอนามัย

27.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 27.00

นางสาวญาด์วีร์ ศรีคช 025808782 ต่อ 219

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม ให้มีความรู้ ทักษะในการสืบค้นข้อมูล จะช่วยให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กองเภสัชกรรม ซึ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักอนามัย ให้มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานเภสัชกรรมอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ อันจะส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในความดูแลของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

08110000/08110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรมให้มีความรู้และทักษะในปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

บุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักอนามัย มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานเภสัชกรรมอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในความดูแลของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-14)

27.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-01-15)

24.00

15/1/2563 : ได้รับอนุมัติในการดำเนินโครงการ และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-16)

12.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการกำหนดวันในการจัดประชุมและประสานเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบในหลักการในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน ประสานงาน จัดทำโครงการ ขออนมุติโครงการ และตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์บริสาธารณสุข จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมวิชการ เรื่อง งานเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3736

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3736

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **