ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารและโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ (สยส.) : 08000000-3737

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

-- นางสาาวปนัสยา ชะเอม นายเอนก อำเบา 02 354 4242

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-- สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย มีหน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการประชาชนเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 2 แห่งคือ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบบริหารจัดการด้านข้อมูล และการให้บริการประชาชนเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเกิดความล่าช้า ประกอบกับการจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบเครือข่าย LAN (Local Area Network) ภายในอาคาร เพื่อรองรับงานบริการของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ โดยนำโปรแกรม ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มาใช้ในทุกจุดบริการโดยผ่านระบบเครือข่ายภายใน เป็นการส่งเสริมยกระดับการดูแลรักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร บุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร เนื่องจากปัจจุบัน ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สามารถช่วยเสริมและอำนวยความสะดวกของสถานพยาบาลในหลายๆ ด้าน ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ สร้างความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้มากขึ้นด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร โดยผ่านเครือข่ายของสำนักอนามัยและสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดไร้สายเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการในอนาคต

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- 1. เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ 2. เพื่อติดตั้งโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดของคลินิกบำบัดยาเสพติด2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ

เป้าหมายของโครงการ

-- ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารและโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดครอบคลุมจุดให้บริการ ของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

2020-8-18 : สรุปสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ว่าจ้าง บริษัทแอ็บสแตรก คอมพิวเตอร์ จำกัด ในการดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร และโประแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและ สารเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบำบัดรักษา ดังกล่าว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-07)

95.00

7/8/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้ คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามโดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ 7.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 8.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)และพิจารณาจัดทำร่าง ขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 9.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครื่อข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูฯประเวศ 10.อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครื่อข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติดลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูฯประเวศ 11.ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครื่อข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติดลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูฯประเวศ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับการติดตั้งระบบเครื่อข่าย ภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูฯประเวศ สรุปสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ว่าจ้าง บริษัทแอ็บสแตรก คอมพิวเตอร์ จำกัด ในการดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร และโประแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและ สารเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบำบัดรักษา ดังกล่าว เสร็จตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-16)

85.00

16/7/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้ คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามโดยคณะอนุกรรมการดิจิทัล กรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ 7.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 8.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)และพิจารณาจัดทำร่าง ขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 9.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครื่อข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูฯประเวศ 10.อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติดลาดพร้าว 2 และสถานฟื้นฟูฯประเวศ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

9/7/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้ คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามโดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัยเพื่อดำเนินโครงการฯ 7.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 8.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)และพิจารณาจัดทำร่าง ขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 9.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครื่อข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูฯประเวศ 10.อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติดลาดพร้าว 2 และสถานฟื้นฟูฯประเวศ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-17)

85.00

17/6/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัล กรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามโดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัยเพื่อดำเนินโครงการฯ 7.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 8.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)และพิจารณาจัดทำร่าง ขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 9.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครื่อข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูฯประเวศ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-10)

55.00

10/6/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ 7.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 8.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)และพิจารณาจัดทำร่าง ขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ 7.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 8.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)และพิจารณาจัดทำร่าง ขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-12)

55.00

12/5/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ 7.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 8.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)และพิจารณาจัดทำร่าง ขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-08)

45.00

8/5/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ 7.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-20)

35.00

20/4/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-10)

35.00

10/4/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-19)

35.00

19/3/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-10)

35.00

10/3/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-21)

35.00

21/2/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-11)

35.00

11/2/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563 6.อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-09)

30.00

9/1/2563 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ใันวันที่ 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

16/12/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3.เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-06)

25.00

6/12/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3. เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการดิจิทัล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ 3. เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-06)

15.00

6/11/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนออความเห็นชอบและขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-01)

5.00

1/11/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภ่ครัฐ พ.ศ.2560
:15%
เริ่มต้น :2020-01-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดประชุมชี้แจงโปรแกรมระบบงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3737

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3737

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.26

100 / 100
3
20.51

0 / 0
4
66.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **