ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ (สยส.) : 08000000-3752

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางประไพ ศุภกาญจน์ นายศกล ตันตระกูล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อปัญหาทางสังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุรา พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 55.9.ล้านคน เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้ว ประมาณ 15.9 ล้านคน (ร้อยละ 28.4).โดยเป็นผู้ที่ดื่มสม่ำเสมอ 7.0 ล้านคน และเป็นผู้ที่ดื่มนานๆ ครั้ง 8.91 ล้านคน และพบว่าอัตราการดื่มสุราของประชากรในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 25.3 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 3.6) มีสัดส่วนของการเคยมีปัญหาสุขภาพสูงกว่ากลุ่มผู้ที่ดื่มแบบนานๆ ครั้ง (ร้อยละ 0.7) ทั้งนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังทำให้หย่อนสมรรถภาพหรือสูญเสียการควบคุมตนเอง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึงร้อยละ 90 และเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากการขาดสติ และในระยะยาวก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ มากมาย เช่น โรคตับแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวประชาชนมักเดินทางไปต่างจังหวัด พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเชื่อมโยงไปถึงปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมโดยรวม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการป้องกัน และสนับสนุนส่งเสริมให้ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 –..2563 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นการลดผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งเสริมการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ส่งเสริมให้ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน มีความสอดคล้องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชน และสังคมปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยม และสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการ ไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี และประชาชนในการรณรงค์ ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป้าหมายของโครงการ

การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์และเข้าพรรษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๓ บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-03)

100.00

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ สรุปได้ดังนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 1. เวียนแจ้งและประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม 1.1 แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒๑ (3/2563) 1.2 กำกับดูแลการจัดงานเลี้ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ในสถานที่ราชการ ต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งไม่พบการกระทำความผิด ๒. ร่วมตรวจประชาสัมพันธ์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปั๊มน้ำมัน สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินการในช่วงก่อนและระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ไม่พบการกระทำความผิด 3. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” โดยเน้นผู้ที่ต้องขับขี่รถให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่า ๖ ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1. เวียนแจ้ง และประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม 1.1 แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากมติประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 1.2 ประกาศสำนักงานเขต เรื่อง มาตรการสงกรานต์ กทม.ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ปี 2564 2. ตรวจสถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 จำนวน 1,112 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิด 3. ร่วมจัดกิจกรรม และแถลงนโยบาย และกิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน เพื่อส่งเสริม ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้แคมเปญ “SAVE LIVES ใช้สติ ลดเสี่ยง หยุดสูญเสีย” ร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง ณ ลานวิคตอรี่พอยท์ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 4. จัดทำสื่อรณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" โดยเชิญคุณบีม (ศรัณยู ประชากิจ) ในการเชิญชวนประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เข้าพรรษานี้ กทม.ชวน งดเหล้า งดบุหรี่ ห่างโควิด ชีวิตปลอดภัย” ผ่านสื่อ ช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ 3. จัดกิจกรรมร้านค้าร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งมีร้านค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษา จำนวน 53 ร้าน ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 272,500 บาท วันสำคัญทางศาสนา (วันพระใหญ่) 1. เวียนแจ้งและประสานให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้เข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์ และกรมประชาสัมพันธ์ ในการเชิญชวนประชาชน ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. มอบป้ายวัดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จำนวน 500 ป้าย ให้กับท่านเจ้าคณะภาค 1 (เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม) เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ในวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงทุกวัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-08-23)

78.00

23/08/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิรกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เขตปทุมวัน เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตจตุจักร รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ของหน่วยงาน และสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ 4.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณเกาะพญาไท เขตราชเทวี และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ในพื้นที่เขตหลักสี่ เขตบางรัก เขตพระนคร เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media ของหน่วยงานและสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ 5.ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต กองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้การประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6.ขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับส่งและเก็บรักษาเงิน 7.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 8.ขออนุมัติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมร้านค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 9.บันทึกเทปแถลงข่าวร้านค้าร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัย 10.จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมร้านค้าร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา ให้กับร้านที่เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-29)

75.00

29/07/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิรกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เขตปทุมวัน เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตจตุจักร รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ของหน่วยงาน และสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ 4.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณเกาะพญาไท เขตราชเทวี และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ในพื้นที่เขตหลักสี่ เขตบางรัก เขตพระนคร เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media ของหน่วยงานและสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ 5.ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต กองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้การประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6.ขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับส่งและเก็บรักษาเงิน 7.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 8.ขออนุมัติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมร้านค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 9.บันทึกเทปแถลงข่าวร้านค้าร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-24)

70.00

24/06/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิรกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เขตปทุมวัน เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตจตุจักร รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ของหน่วยงาน และสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ 4.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณเกาะพญาไท เขตราชเทวี และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ในพื้นที่เขตหลักสี่ เขตบางรัก เขตพระนคร เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media ของหน่วยงานและสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ 5.ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต กองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้การประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6.ขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับส่งและเก็บรักษาเงิน 7.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิรกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เขตปทุมวัน เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตจตุจักร รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ของหน่วยงาน และสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ 4.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณเกาะพญาไท เขตราชเทวี และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ในพื้นที่เขตหลักสี่ เขตบางรัก เขตพระนคร เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media ของหน่วยงานและสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ 5.ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต กองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้การประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-29)

55.00

29/04/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิรกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เขตปทุมวัน เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตจตุจักร รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ของหน่วยงาน และสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์ 4.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณเกาะพญาไท เขตราชเทวี และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ในพื้นที่เขตหลักสี่ เขตบางรัก เขตพระนคร เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media ของหน่วยงานและสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-12)

35.00

12/03/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิรกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตรวจประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เขตปทุมวัน เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตจตุจักร รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ของหน่วยงาน และสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ และกรมประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-26)

35.00

26/02/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิรกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-29)

35.00

29/01/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิรกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

12/9/2020 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิรกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-13)

20.00

13/11/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-31)

10.00

31/10/2563 : กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ (สยส.)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 การรณรงค์ ลด เลิกกาารบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4 ร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:15%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3752

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3752

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6598

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
53.09

0 / 0
3
55.20

0 / 0
4
55.20

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **