ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน (กสภ.) : 08000000-3756

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิลาวัณย์ เยี่ยมยืนยง โทร. 02-2032868

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

--เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต การได้รับอาหารที่มีปริมาณและสัดส่วนถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพ ในทางตรงกันข้ามหากมีปัญหาทุพโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการขาดสารอาหารหรือการภาวะโภชนาการเกิน ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งสิ้น ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเจริญเติบโต สมอง และจิตใจ แต่จากการดำเนินงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนพบว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการเกินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--นักเรียนโรงเรียนในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเพื่อประเมินภาวะโภชนาการ -เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาสุขภาพของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี

เป้าหมายของโครงการ

--เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และนอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-04)

100.00

04/09/2564 : -ประสานการตรวจติดตามเเบบรายงานผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เเละเเบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ ในโรงเรียน จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ - ๖๙ -รวบรวม เเละตรวจสอบข้อมูลของรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เเละการดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วน และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน -วิเคราะห์สรุปผลข้อมูล เเละจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอผู้บริหารฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-16)

80.00

16/08/2564 : -รวบรวมเเละตรวจสอบข้อมูลรายงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนเเละภาวะทุพโภชนาการ จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑-๖๙

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-12)

70.00

12/07/2564 : -ประสานขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุข ๑-๖๙ ส่งผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ในเเละนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ -รวบรวมเเละตรวจสอบข้อมูลรายงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนเเละภาวะทุพโภชนาการ จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑-๖๙

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-11)

65.00

11/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน โรงเรียนในเเละนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ เเห่ง เเละตรวจสอบข้อมูลของรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (Covid ๑๙) ทำให้สถานศึกษาทั้งในเเละนอกสังกัดกรุงเทพมาหานคร ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรม เเละรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ เเห่ง ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-14)

60.00

14/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน โรงเรียนในเเละนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ เเห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-09)

55.00

09/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลของรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-18)

50.00

18/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลของรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-15)

20.00

15/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลของรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-14)

20.00

14/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลของรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-15)

15.00

15/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนิน กิจกรรมป้องกันโรคอ้วน และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-13)

10.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินงานแบบรายงานการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือชี้แจงตัวชี้วัดตามภารกิจยุทธศาสตร์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง สพฐ. เอกชน และสำนักการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ประสานขอความร่งมมือโรงเรียนในสังกัดและในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันโรคอ้วน
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานการตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนจากศูนย์บริการสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจสอบข้อมูลรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:วิเคราะห์สรุปผลข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหารฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3756

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3756

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6600

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (ผลลัพธ์) 1.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1.2 เด็กที่ผ่านเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.11

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
63.84

0 / 0
3
69.99

0 / 0
4
70.11

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **