ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร : 09000000-3868

สำนักการศึกษา

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววริศรา รักขกิจ โทร 3470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับเป้าประสงค์และพันธกิจของกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบตามหลักสมรรถนะ (Competency Based) มีทิศทางหรือเป้าหมายในการพัฒนา และให้ข้าราชการครูฯ มีความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ที่กำหนดไว้

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกำหนดและจัดทำสมรรถนะสำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 120 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 20 คน ด้านคุณภาพ: กรุงเทพมหานครมีสมรรถนะและแผนพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-14)

100.00

14/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-09-06)

95.00

6/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาร่างสมรรถนะฯ ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-06)

90.00

6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสมรรถนะข้าราชการครูฯ และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-09)

85.00

9/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะฯ และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุปผลการสัมมนาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-07)

75.00

7/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประชุมสรุปผลกับคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-13)

60.00

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอเงินยืม และคำสั่งผู้เข้ารับการสัมมนา กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-04-10)

55.00

10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือถึงสำนักงานเขตขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาจัดทำสมรรถนะฯ เพื่อจัดทำคำสั่งฯ และดำเนินการจัดทำร่างสมรรถนะข้าราชการครูฯ กับผู้เชี่ยวชาญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-03-07)

45.00

7/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดสมรรถนะข้าราชการครูฯ สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สายงานครูผู้สอน กับผู้เชี่ยวชาญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-02-08)

35.00

8/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรึกษาและดำเนินการจัดทำสมรรถนะข้าราชการครูฯ กับผู้เชี่ยวชาญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-04)

25.00

4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรึกษาการกำหนดสมรรถนะข้าราชการครูฯ กับผู้เชี่ยวชาญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-12-06)

10.00

6/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดทำสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2018-11-08)

8.00

8/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการช่วยปฏิบัติราชการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-12)

5.00

12/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-25
สิ้นสุด :2018-10-25
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2018-11-12
สิ้นสุด :2018-11-12
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญฯ
:10%
เริ่มต้น :2018-11-12
สิ้นสุด :2018-11-12
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-12-17
สิ้นสุด :2018-12-17
ขั้นตอน 5
:ประชุมกับคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญฯ
:30%
เริ่มต้น :2018-12-24
สิ้นสุด :2018-12-24
ขั้นตอน 6
:สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มข้าราชการครู
:20%
เริ่มต้น :2019-04-29
สิ้นสุด :2019-04-29
ขั้นตอน 7
:เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-05
สิ้นสุด :2019-08-05

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3868

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3868

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0894

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาสรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **