ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา : 09000000-3893

สำนักการศึกษา

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางธิดารัตน์ อิ่มโอษฐ์ โทร 3490

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการพัฒนาและเป็นการเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่จะเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานตำแหน่ง และพร้อมจะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 97 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด จำนวน 80 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน 2) วิทยากร จำนวน 9 คน 2. ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง และพร้อมจะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-14)

100.00

14/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-09-06)

90.00

6/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ รุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-08-08)

70.00

8/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 5 - 9 , 13 – 17 , 19 - 23 , 26 - 29 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-07-03)

60.00

3/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-06-12)

40.00

12/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำฏีกาเบิกค่าใช้จ่ายตามงบประมาณและสรุปผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-05-13)

35.00

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-04-10)

35.00

10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกปฏิบัติจริง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-10)

30.00

10/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมภาควิชาการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 15, 25 - 29 มีนาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-02-07)

15.00

7/2/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-01-10)

10.00

10/1/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2018-12-03)

7.00

3/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 และ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2018-11-12)

7.00

12/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ และขออนุมัติคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-09)

10.00

9/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการวิชาการและประเมินผลหลักสูตร เพื่อกำหนดแนวทางในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-13)

5.00

13/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอสำนักงานการเจ้าหน้าที่เปิดสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการ
:20%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-07-15
สิ้นสุด :2019-07-15
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการฝึกอบรม
:60%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-09
สิ้นสุด :2019-09-09
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3893

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3893

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0893

ตัวชี้วัด : ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.8900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
99.89

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **