ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน : 09000000-4030

สำนักการศึกษา : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษากับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอด รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินเพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ครูและนักเรียน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการศึกษา รูปแบบการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีน

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัีดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมาหนครและเมืองเทียนจิน

เป้าหมายของโครงการ

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน เดินทางมาประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 3.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเมืองเทียนจิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-08)

20.00

8/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ ที่ กท 0804/1129 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-02)

20.00

2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-15)

20.00

15/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0804/338 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-01)

0.00

1/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0804/338 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-01)

20.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการหลังจากสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-03)

20.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการดำเนินการในกิจกรรมเนื่องจากไวรัสโควิท-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-07)

20.00

7/2/25 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อเข้ารับอบรมที่เมืองเทียนจิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม และกำลังประสานเมืองเทียนจิน เพื่อทราบสถานการณ์ถ้าเดินทางไปอบรมซึ่งขณะนี้มีไวรัสโคโรน่า ระบาดที่ เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-02)

18.00

2/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมกิจกรรมที่ ๑ อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-04)

15.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเดินทางไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการขอเงินงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 1.1 คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒๐ คน เดินทางไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 30 วัน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาทางการศึกษาด้านภาษาจีนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการทำเอกสารฎีกา/สรุปประเมินมผลโครงการและจัดทำรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4030

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4030

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **