รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา : 0900-0987

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
12.99
100
100 / 100
3
28.40
100
100 / 50
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะไตรมาส 2 ณ เดือน มีนาคม 2563 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ จากทั้งหมด 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะไตรมาส 3 ณ เดือน มิถุนายน 2563 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ จากทั้งหมด 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำสำนักการศึกษา หมายถึง...

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการประจำสำนักการศึกษาที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนโครงการประจำสำนักการศึกษาทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากผลการดำเนินการโครงการประจำสำนักการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)