ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สอนภาษาอาหรับ : 09000000-4032

สำนักการศึกษา : (2563)

37.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 37.00

นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๑ โรงเรียน *หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษาดำเนินการเป็นเงิน ๒,๘๓๔,๑๐๐ บาท

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูผู้ประสานงานบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน ๗๑ โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต ได้แก่ ๑. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี ๒. โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี ๓. โรงเรียนศาลาคู้ สำนักงานเขตมีนบุรี ๔. โรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี ๕. โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น สำนักงานเขตมีนบุรี ๖. โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี ๗. โรงเรียนบึงขวาง สำนักงานเขตมีนบุรี ๘. โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี ๙. โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี ๑๐. โรงเรียนสามัคคีบำรุง สำนักงานเขตทุ่งครุ ๑๑. โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ สำนักงานเขตทุ่งครุ ๑๒. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ ๑๓. โรงเรียนคลองกุ่ม สำนักงานเขตบึงกุ่ม ๑๔. โรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม ๑๕. โรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุ่ม ๑๖. โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สำนักงานเขตบางกะปิ ๑๗. โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ สำนักงานเขตบางกะปิ ๑๘. โรงเรียนลำสาลี สำนักงานเขตบางกะปิ ๑๙. โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สำนักงานเขตบางกะปิ ๒๐. โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ ๒๑. โรงเรียนประสานสามัคคี สำนักงานเขตลาดกระบัง ๒๒. โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำ) สำนักงานเขตลาดกระบัง ๒๓. โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง ๒๔. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สำนักงานเขตสะพานสูง ๒๕. โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง ๒๖. โรงเรียนสุเหร่าซีรอ สำนักงานเขตสะพานสูง ๒๗. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง ๒๘. โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตสวนหลวง ๒๙. โรงเรียนหัวหมาก สำนักงานเขตสวนหลวง ๓๐. โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ๓๑. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ๓๒. โรงเรียนคลองกลันตัน สำนักงานเขตสวนหลวง ๓๓. โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก ๓๔. โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก ๓๕. โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ สำนักงานเขตหนองจอก ๓๖. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก ๓๗. โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก ๓๘. โรงเรียนบ้านเจียรดับ สำนักงานเขตหนองจอก ๓๙. โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก ๔๐. โรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก ๔๑. โรงเรียนอิสลามลำไทร สำนักงานเขตหนองจอก ๔๒. โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ สำนักงานเขตหนองจอก ๔๓. โรงเรียนลำบุหรี่พวง สำนักงานเขตหนองจอก ๔๔. โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก ๔๕. โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก ๔๖. โรงเรียนลำเจดีย์ สำนักงานเขตหนองจอก ๔๗. โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด สำนักงานเขตหนองจอก ๔๘. โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า สำนักงานเขตหนองจอก ๔๙. โรงเรียนสุเหร่านาตับ สำนักงานเขตหนองจอก ๕๐. โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตหนองจอก ๕๑. โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร สำนักงานเขตหนองจอก ๕๒. โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก ๕๓. โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา ๕๔. โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา ๕๕. โรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา ๕๖. โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์) สำนักงานเขตวัฒนา ๕๗. โรงเรียนบ้านแบนชะโด สำนักงานเขตคลองสามวา ๕๘. โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร สำนักงานเขตคลองสามวา ๕๙. โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ สำนักงานเขตคลองสามวา ๖๐. โรงเรียนสุเหร่าสามวา สำนักงานเขตคลองสามวา ๖๑. โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ สำนักงานเขตคลองสามวา ๖๒. โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง สำนักงานเขตคลองสามวา ๖๓. โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา สำนักงานเขตคลองสามวา ๖๔. โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สำนักงานเขตประเวศ ๖๕. โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ ๖๖. โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน สำนักงานเขตประเวศ ๖๗. โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย สำนักงานเขตประเวศ ๖๘. โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ ๖๙. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ๗๐. โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตประเวศ ๗๑. โรงเรียนคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-04-01)

37.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯ ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวอความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ ทั้งนี้กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ ๒

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-03)

35.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-05)

30.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน และเตรียมเอกสารการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับฯ และอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนหนังสือแบบเรียนฯภาษาอาหรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบันทึกขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมที่ ๒ เพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-06)

5.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ไมี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถนักเรียน
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4จัดซื้อหนังสือแบบเรียนฯ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติเงินงวด
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 9
:ลงนามสัญญา ส่งของ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 10
:ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 11
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4032

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4032

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **