ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4033

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสวรรค์สวาท แน่นหนา 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) จึงมีดำริที่จะพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้สามารถเท่าเทียมกับนักเรียนชาติต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เรียนมากับ นักเรียนชาติต่างๆ จะทำให้มีความเชื่อมั่นว่าการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยาก นักเรียนจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนถ้าได้รับการฝึกฝนเป็นประจำ ในขณะเดียวกันนักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีและเข้าใจวิธีคิดของชาวต่างประเทศ อีกทั้งได้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมากเมื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและในวัยทำงานต่อไป

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมกับนักเรียนชาติต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ๒. เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ๓. เพื่อฝึกฝนทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีเหตุมีผล ๔. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติสามารถนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมไทยได้

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๓๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นำนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4033

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4033

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **