ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4033

สำนักการศึกษา : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสวรรค์สวาท แน่นหนา 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) จึงมีดำริที่จะพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้สามารถเท่าเทียมกับนักเรียนชาติต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เรียนมากับ นักเรียนชาติต่างๆ จะทำให้มีความเชื่อมั่นว่าการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยาก นักเรียนจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนถ้าได้รับการฝึกฝนเป็นประจำ ในขณะเดียวกันนักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีและเข้าใจวิธีคิดของชาวต่างประเทศ อีกทั้งได้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมากเมื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและในวัยทำงานต่อไป

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมกับนักเรียนชาติต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ๒. เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ๓. เพื่อฝึกฝนทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีเหตุมีผล ๔. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติสามารถนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมไทยได้

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๓๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-01)

35.00

1/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. 0804/1126 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-02)

35.00

2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-01)

35.00

1/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-01)

35.00

1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-02)

35.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติตัวนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯและดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-03)

30.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัตินักเรียนเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-02)

20.00

2/1/2563 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-03)

12.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นำนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4033

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4033

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **