ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สอนภาษาญี่ปุ่น : 09000000-4035

สำนักการศึกษา

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โทร 3429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ยึดหลักสูตรแกนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาในการจัดทำรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก ๑ ภาษาโดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑๒ โรงเรียน

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน ๒. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ตระหนักและเตรียมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง ๒. โรงเรียนวัดคู้บอน สำนักงานเขตคลองสามวา ๓. โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก ๔. โรงเรียนวัดอ่างแก้ว สำนักงานเขตภาษีเจริญ ๕. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ๖. โรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา ๗. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี ๘. โรงเรียนพูนสิน สำนักงานเขตพระโขนง ๙. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน ๑๐. โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ๑๑. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ๑๒. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-03)

20.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวดจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-02)

15.00

2/1/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวดจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-03)

12.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : โอนงบประมาณค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ๑๒ สำนักงานเขต เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โอนงบประมาณค่าตอบแทนการสอนฯให้สำนักงานเขต
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียนฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4035

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4035

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **