ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4036

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารหรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไว้ในมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต่อเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กรุงเทพมหานคร จึงมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ มิติที่ ๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ข้อ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง สามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ สำนักการศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถให้บริการการศึกษาสำหรับนักเรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ ในการบริหารและให้บริการการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ๒.๒ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ให้การบริการการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓๗ คน ๒. ครูผู้สอน (ที่ไม่ใช่ครูการศึกษาพิเศษ) จำนวน ๔๓๗ คน ๓. ครูการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑๓๔ โรงเรียน ด้านคุณภาพ ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓๗ คน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ ในการบริหารและให้บริการการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ๒. ครูผู้สอน (ที่ไม่ใช่ครูการศึกษาพิเศษ) จำนวน ๔๓๗ คน และครูการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑๓๔ โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน และให้บริการการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ไม่ใช่ครูการศึกษาพิเศษ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูการศึกษาพิเศา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำในสังกัดกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4036

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4036

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0992

ตัวชี้วัด : จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **