รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ : 0900-0992

ค่าเป้าหมาย จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 50
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนสำรวจโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพื่อเตรียมแจ้งสำนักงานเขตสำหรับการสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) และจัดทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0808/11922

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เตรียมเอกสารการประชุมเพื่อพิจารณาในการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ปีการศึกษา 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หมายถึง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาเรียนร่วม สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสทางการศึกษา และเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ - นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) มีความบกพร่อง 9 ประเภท ดังนี้ ๑) ทางการมองเห็น ๒) ทางการได้ยิน ๓) ทางสติปัญญา ๔) ทางร่างกายหรือสุขภาพ ๕) ทางภาษาและการพูด ๖) ทางอารมณ์และพฤติกรรม ๗) ทางการเรียนรู้ ๘) ออทิสติก ๙) พิการซ้อน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ปีการศึกษา 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ดำเนินโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรมการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด