ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4037

สำนักการศึกษา : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางศศิรัสมิ์ วรรณวัตร์ โทร. 3466

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

ภาษาไทยเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูไปสู่โลกสวย เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้สู่ศาสตร์อื่นๆ ภาษาไทยยังเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติ มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย อันเป็นความภาคภูมิใจและแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชาวไทย ถึงแม้ว่าสภาพปัจจุบันมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ปรากฏว่ายังมีเด็กจำนวนมากที่มีปัญหาอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ดั่งที่ควรเป็น กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดให้มีการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ มีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีอารยธรรม และเกิดความผูกพันเป็นเชื้อชาติเดียวกัน ทำให้เกิดความปรองดองและร่วมมือที่จะพัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

09040600/09040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๓. เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา และฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้วยตนเองเป็นรายบุคคลได้เต็มตามศักยภาพ ๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

๑.ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓๑ โรงเรียน ได้เข้าร่วมการใช้สื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศภาษาไทยทุกคน ๒. ด้านคุณภาพ ๒.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศภาษาไทย ๒.๒ นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-02)

20.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบร่างประกาศ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-05)

15.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-02)

10.00

2/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งแบบสอบถามสำรวจความต้องการสื่อให้กับโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-05)

10.00

5/1/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดของโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-08)

5.00

8/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศภาษาไทย
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมที่ ๒ จัดประกวดทักษะความเป็นเลิศภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลนักเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4037

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4037

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **