ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕6๓ : 09000000-4039

สำนักการศึกษา

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางบุปผา เจือจุน 3467

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ปีพ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจ และเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกัน ทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงาน ๘ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ๒) กิจกรรมสำรวจเก็บ รวบรวมพันธุกรรมพืช ๓) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ๔) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ๕) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ๖) กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช ๗) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๘) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ร่วมสนองพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยกำหนดพื้นที่เขตจอมทองเป็นเขตนำร่อง ต่อมามอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ และขยายพื้นที่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครอบคลุม ๕๐ สำนักงานเขต และ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ มอบหมายให้สำนักการศึกษาดำเนินการกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีสอนการอบรมที่ให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ได้พระราชทานแนวปฏิบัติ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หน่วยศึกษานิเทศก์ได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

09040500/09040500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2 เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 1) โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ จำนวน ๑๘ โรงเรียนและโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 7 โรงเรียน รวม ๒๕ โรงเรียน 2) เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.2 ด้านคุณภาพ 1) โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 2) โรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-09)

20.00

ประชุมกำหนดแนวทางและประสานโรงเรียนในการจัดนิทรรศการ/ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4039

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4039

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0961

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **