ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๓ : 09000000-4039

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางบุปผา เจือจุน 3467

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ปีพ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจ และเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกัน ทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงาน ๘ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ๒) กิจกรรมสำรวจเก็บ รวบรวมพันธุกรรมพืช ๓) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ๔) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ๕) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ๖) กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช ๗) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๘) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ร่วมสนองพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยกำหนดพื้นที่เขตจอมทองเป็นเขตนำร่อง ต่อมามอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ และขยายพื้นที่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครอบคลุม ๕๐ สำนักงานเขต และ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ มอบหมายให้สำนักการศึกษาดำเนินการกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีสอนการอบรมที่ให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ได้พระราชทานแนวปฏิบัติ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หน่วยศึกษานิเทศก์ได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

09040500/09040500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2 เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 1) โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ จำนวน ๑๘ โรงเรียนและโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 7 โรงเรียน รวม ๒๕ โรงเรียน 2) เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.2 ด้านคุณภาพ 1) โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 2) โรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-03)

100.00

3/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการโอนเงินให้สำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน และโอนเงินให้สำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขต บางเขน โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-03-11)

96.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-02-11)

94.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์และประเมินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-01-09)

92.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิิเคราะห์และประเมินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-09)

90.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 1. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-10)

80.00

10/11/2562 : ดำเนินการ 1. โอนเงินให้สำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน ใน 16 สำนักงานเขต โรงเรียนละ 1,3000 บาท 2. โอนเงินให้สำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน และโรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา โรงเรียนละ 87,500 บาท ในการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวัยที่ 29 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะครู ในการประชุมชี้แจงรายละเอียดการ จัดนิทรรศการฯ 4.ขอเห็นชอบในหลักการให้นักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหนังสือที่ กท 0804/10339 ลง 31 ตุลาคม 2562 5. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหนังสือที่ กท 0804/10607 ลว 8 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-09)

40.00

2019-10-9 : ได้ดำเนินการ 1.ประชุมเจ้าหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานและประสานโรงเรียนจัดนิทรรศการ 2. ขออนุมัติโครงการและอนุมัติเงินประจำงวด เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและประสานโรงเรียนจัดนิทรรศการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและอนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โอนเงินให้สำนักงานเขตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 25 โรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:โอนเงินให้สำนักงานเขตจัดนิทรรศการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและจัดทำรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4039

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4039

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **