ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) : 09000000-4049

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวีระวัช จันทาวงศ์ โทร 3411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ครูผู้เป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพ นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความสำคัญของครู และธำรงไว้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดทำโครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2562

09010200/09010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของการยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจของการเป็นครู 2. เพื่อส่งเสริมพลังความสามัคคีของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านคุณภาพ จัดกิจกรรมวันครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 2. ด้านปริมาณ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้สนใจทั่วไป สื่อมวลชล รวมประมาณ 3,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-03)

100.00

3/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-12)

70.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร นิทรรศการ ซุ้มต่าง ๆ และพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์และคารวะครูอาวุโส โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 05.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-13)

40.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ประชุมเตรียมการจัดงานในแต่ละฝ่าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 และได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย พร้อมสำรวนสถานที่จัดงาน เพื่อจัดแผนผังการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อจัดทำคำสั่งดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ ของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-10)

10.00

10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานวันครู ประจำปี 2563 ของแต่ละฝ่าย เพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-11)

1.00

11/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเสนออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดเนินงานและทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4049

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4049

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **