ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร : 09000000-4053

สำนักการศึกษา : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางสาววริศรา รักขกิจ โทร 3470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดสมรรถนะตามสายงาน จำนวน 3 สายงาน คือ สายงานการบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน และสายงานการนิเทศการศึกษา และจัดทำร่างแผนที่เส้นทางการพัฒนาหรือฝึกอบรม (Training Road Map) ตามสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูฯ เป็นระบบตามหลักสมรรถนะ (Competency Based) มีทิศทางหรือเป้าหมายในการพัฒนา และให้ข้าราชการครูมีความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ที่กำหนดไว้ เพื่อให้การจัดทำแผนที่เส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม (Training Road Map) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับเป้าประสงค์และพันธกิจของกรุงเทพมหานครได้ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจึงกำหนดโครงการจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนารายละเอียดหลักสูตรตามร่างแผนที่เส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม (Training Road Map) ของข้าราชการครูฯ ตามที่ได้ดำเนินการไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อกำหนดหลักสูตรตามแผนที่เส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม (Training Road Map) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 2 เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาตามแผนที่เส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม (Training Road Map) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

การดำเนินการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาตามแผนที่เส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม (Training Road Map) ของข้าราชการครูฯ จำนวน ๓ สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-14)

90.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างผู้เชี่ยวชาญในการช่วยปฏิบัติราชการให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-08-11)

55.00

11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำหลักสูตรการพัฒนาตามหลักสมรรถนะฯ ของข้าราชการครูฯ 3 สายงาน คือ สายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา สายงานการนิเทศการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-09)

35.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรึกษาการจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 3 สายงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-09)

25.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำเส้นทางการพัฒนาตามหลักสมรรถนะข้าราชการครูฯ จำนวน 3 สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สายงานการนิเทศการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-12)

15.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-02)

15.00

2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-09)

15.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมขออนุมัติผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรตามแผนที่เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-07)

10.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาค้นคว้าข้อมูลการจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-13)

10.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลการจัดทำแผนที่เส้นทางการพัฒนาตามหลักสมรรถนะข้าราชการครูฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-09)

8.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลการจัดทำแผนที่เส้นทางการพัฒนาตามหลักสมรรถนะฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-08)

5.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลการจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสมรรถนะฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-29)

3.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-16)

0.00

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
:10%
เริ่มต้น :2020-01-27
สิ้นสุด :2020-01-27
ขั้นตอน 3
:ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาตามแผนที่เส้นทางการพัฒนา/ฝึกอบรม (Training Road Map) ของข้าราชการครูฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-02-24
สิ้นสุด :2020-02-24
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาหาช่องว่าง (Gap) ระหว่างร่างหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาฯ ที่ได้จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและจากการสัมมนาฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-22
สิ้นสุด :2020-07-22
ขั้นตอน 5
:ประชุมกับคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 6
:เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4053

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4053

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0975

ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **