รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ : 0900-0975

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลการจัดทำแผนที่เส้นทางการพัฒนาตามหลักสมรรถนะฯ โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมอนุมัติผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรตามแผนที่เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะฯ โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างเวียนคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทำหลักสูตรตามแผนที่เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะฯ โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ....ที่ กท 0807/2582 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอชะลอการดำเนินโครงการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และนำความรู้หรือทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และนำความรู้หรือทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คูณ ๑๐๐ และหารด้วย จำนวนข้าราชการครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและนำความรู้หรือทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน และส่งแบบติดตามผลการพัฒนากลับ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ส่งแบบติดตามผลผ่านสำนักงานเขต และให้ตอบแบบสอบถามกลับออนไลน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด