ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงศิลปะภาพวาด : 09000000-4054

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศุภลักษณ์ มีปาน โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ ทุกคนได้แสดงความสามารถ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะ เพราะศิลปะช่วย ฝึกสมาธิ รู้จักการสังเกต การรับรู้ทางการเห็น มิติสัมพันธ์ การค้นคว้าด้วยตนเอง การเห็นคุณค่าทางศิลปะ ช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ มีสุนทรียภาพ มีเจตคติ ที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ เน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิถีทางที่จะสะท้อนผลไปสู่การพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อเป็นพลังในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคมโดยเน้นลักษณะนิสัยที่ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและคิดเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนำศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวไกล โดยให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการศิลปะภาพวาด เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความคิดจินตนาการผ่าน การสร้างสรรค์ที่หลากหลายและแสดงผลงานศิลปะสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในสังคมยิ่งขึ้นและยังได้นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

09040600/09040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑.๑ เพื่อให้ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพัฒนาด้านการแสดงออก มีศักยภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ๓.๑.๒ เพื่อให้ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีเวทีและสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดผลงานศิลปะสู่สาธารณชน ๓.๑.๓ เพื่อนำผลงานไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และตัวอย่างประกอบการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ

เป้าหมายของโครงการ

๓.๒.๑ ด้านปริมาณ ๓.๒.๑.๑ ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓7 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ๒.๒.๑.๒ ผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้จัดแสดงนิทรรศการ ๓.๒.๒ ด้านคุณภาพ ๓.๒.๒.๑ ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะในการสร้างผลงานศิลปะ ๓.๒.๒.๒ ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้เผยแพร่ ผลงานศิลปะสู่สาธารณชน ๓.๒.๒.๓ ครูและนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ผลงานศิลปะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-09)

100.00

9/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-08)

90.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-10)

80.00

10/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายจัดทำฎีกากิจกรรมการจัดนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-03)

70.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการเอกสารเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-03)

60.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานและเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 จัดประกวดและตัดสินผลงานศิลปะครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 332,300 บาท และอยู่ระหว่างการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-04)

40.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1.1 จัดประกวดวาดภาพระบายสี(สด) นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และกิจกรรมที่ 1.2 จัดประกวดผลงานศิลปะครูและตัดสินผลงานศิลปะครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-06)

15.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการประกวดแข่งขันวาดภาพ ครู และนักเรียน กิจกรรมที่ 1 โครงการศิลปะภาพวาด และรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-06)

12.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรวบรวมเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ และดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 1 (1.1) จัดประกวดวาดภาพระบายสี (สด) นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ ๑ (1.2) จัดประกวดผลงานศิลปะครูและตัดสินผลงานศิลปะครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ส่งเอกสารเบิก – จ่าย กิจกรรมที่ ๑
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการพร้อมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ส่งเอกสารเบิก – จ่าย กิจกรรมที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4054

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4054

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **