ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา : 09000000-4056

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

อสมา เยาวราช โทร.3422

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คุณภาพผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญของคุณภาพการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลรายบุคคล อันแสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและต้นสังกัด(กรุงเทพมหานคร) ซึ่งผลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามสภาพบริบทที่แท้จริง

09110120/09110120

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนสำนักงานเขตไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้วยแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และข้อสอบมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษากำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น ๔ ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : สำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา มีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 92.98 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ทุกวิชา จำนวน 50 เขต คิดเป็นร้อยละ 100 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ทุกวิชา จำนวน 50 เขต คิดเป็นร้อยละ 100 3. ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้วยข้อสอบปลายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ทุกวิชา จำนวน 30 เขต (จากทั้งหมด 38 เขต) คิดเป็นร้อยละ 78.95

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-03)

100.00

3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่รายงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-02)

95.00

2/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-02)

85.00

2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-05)

75.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลสอบรายโรงเรียนจากระบบ SAR Online แยกเป็นรายเขต ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-08)

65.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลสอบจากโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-04)

55.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลสอบจากโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-05)

35.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สพฐ. ส่งมอบแบบทดสอบให้ กทม. และดำเนินการจัดสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-06)

30.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชี้แจงโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ (ส่งตารางสอบและกรอบโครงสร้างข้อสอบ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-09)

20.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแจ้งจำนวนนักเรียนให้ สพฐ. เพื่อจัดพิมพ์แบบทดสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานกับ สพฐ. เพื่อยื่นความประสงค์ขอใช้บริการข้อสอบมาตรฐาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดวันสอบและแจ้งให้โรงเรียนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดวันสอบและแจ้งให้โรงเรียนทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับ สพฐ. เพื่อยื่นความประสงค์ขอใช้บริการข้อสอบมาตรฐาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งจำนวนนักเรียนให้ สพฐ. เพื่อจัดพิมพ์แบบทดสอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ชี้แจงโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ (ส่งตารางสอบ และกรอบโครงสร้างข้อสอบ)
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:สพฐ. ส่งมอบแบบทดสอบให้ กทม.
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดสอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 7
:รวบรวมผลสอบ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและรายงานผลตัวชี้วัด
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:เผยแพร่รายงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4056

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4056

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **