ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา : 09000000-4056

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

อสมา เยาวราช โทร.3422

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

คุณภาพผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญของคุณภาพการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลรายบุคคล อันแสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและต้นสังกัด(กรุงเทพมหานคร) ซึ่งผลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามสภาพบริบทที่แท้จริง

09110120/09110120

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนสำนักงานเขตไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้วยแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และข้อสอบมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ ทุกวิชา ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษากำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น ๔ ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดวันสอบและแจ้งให้โรงเรียนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดวันสอบและแจ้งให้โรงเรียนทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับ สพฐ. เพื่อยื่นความประสงค์ขอใช้บริการข้อสอบมาตรฐาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งจำนวนนักเรียนให้ สพฐ. เพื่อจัดพิมพ์แบบทดสอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:สพฐ. ส่งมอบแบบทดสอบให้ กทม.
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดสอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:รวบรวมผลสอบ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและรายงานผลตัวชี้วัด
:20%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 8
:เผยแพร่รายงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4056

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4056

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0976

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **