ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน : 09000000-4057

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

สิริวรรณ เนาวรัตนพันธ์ โทร.3422

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการวัดประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการทดสอบทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและกระจายความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 สำนักการศึกษาได้มีกิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักเรียนและบุคคลที่สนใจเข้าใช้งานได้ โดยมุ่งหวังว่าการจัดทำและพัฒนาคลังข้อสอบจะช่วยลดภาระของครูและโรงเรียน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการวัดและประเมินผล อันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

09110120/09110120

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อสอบของสำนักการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 2.เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ใช้คลังข้อสอบในการพัฒนาการเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักการศึกษามีคลังข้อสอบที่เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-02)

100.00

2/9/2563 : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 1. ระบบคลังข้อสอบของสำนักการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 2. ระบบคลังข้อสอบของสำนักการศึกษาได้รับความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าใช้คลังข้อสอบในการพัฒนาการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เว็บไซต์สำนักการศึกษาประสบปัญหาด้านความไม่ปลอดภัย สามารถถูกคุกคามจากแฮ็กเกอร์ได้ ทำให้ระบบคลังข้อสอบขาดความเสถียร สามารถใช้ได้บ้าง ใช้ไม่ได้บ้าง ขึ้นอยู่กับ server ของสำนักการศึกษา จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้ใช้มากเท่าที่ควร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : เปิดใช้งานระบบคลังข้อสอบสำนักการศึกษา ที่เว็บไซต์ http://exam.bangkokeducation.in.th และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คลังข้อสอบสู่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. เพจสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 2. เพจกลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา 3. ไลน์กลุ่ม NT RT กทม. (ครูสังกัด กทม.)

** ปัญหาของโครงการ :เว็บไซต์ที่สำนักการศึกษาใช้อยู่ประสบปัญหาด้านความไม่ปลอดภัย สามารถถูกคุกคามจากแฮ็กเกอร์ได้ ทำให้เว็บไซต์คลังข้อสอบขาดความเสถียร สามารถใช้ได้บ้าง ใช้ไม่ได้บ้าง จึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-20)

85.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการระบบ server เพื่อเปิดใช้ระบบคลังข้อสอบ

** ปัญหาของโครงการ :server เกิดปัญหาถูกคุกคาม กทศ.จึงจำเป็นต้องปิดระบบ ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้ระบบคลังข้อสอบได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ Upload ไฟล์ข้อมูลเข้าระบบคลังข้อสอบใน Cloud Server ของสำนักการศึกษา และตรวจสอบแก้ไข Link download

** ปัญหาของโครงการ :Cloud Server ของสำนักการศึกษา มีความจุจำกัด ในขณะที่ข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์มีปริมาณมาก ทำให้การ download ข้อสอบ จากคลังข้อสอบ ใช้เวลานาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-17)

65.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมนำข้อสอบเผยแพร่ในเว็บไซต์ (ตรวจสอบระบบ ทบทวนหมวดหมู่/เมนู ของคลังข้อสอบ)

** ปัญหาของโครงการ :คลังข้อสอบ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยกับการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวัง COVID-19 (Online Teaching/Learning) จึงจำเป็นต้องเปิดกว้างระบบสู่สาธารณะ โดยไม่มีการกำหนด username & password ให้กับโรงเรียนตามที่วางแผนไว้ แต่จะใช้ระบบ user log in / log off แทน คาดว่าจะพร้อมนำข้อสอบเผยแพร่ในระบบคลังข้อสอบได้ทันช่วงเปิดเทอม (ก.ค.63)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-18)

55.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมนำข้อสอบเผยแพร่ในเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-17)

45.00

17/4/2563 : สยศ.อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อสอบและจัดเตรียมไฟล์แบบทดสอบพร้อมเฉลย และ กทศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบหน้าจอเว็บไซต์คลังข้อสอบให้เป็นปัจจุบัน และกำหนด username & password ให้โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :เว็บไซต์สำนักการศึกษามีความเสี่ยงในการถูกแฮ็กระบบซึ่งทำให้คลังข้อสอบสูญหายและต้องดำเนินการใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-04)

30.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ปัญหา 31/3/2563 : หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ (กทศ - กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา) ได้ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการสร้าง link คลังข้อสอบ ใหม่ที่เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ สยศ. อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบไฟล์ข้อสอบเก่าและใหม่ ทั้งหมด ให้กับ กทศ. เพื่อ upload เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ กทศ. ออกแบบหน้าจอให้เข้ากับระดับชั้นและวิชาของข้อสอบ และ กทศ. จะกำหนด username และ password ให้แก่โรงเรียนใหม่ทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจาก link คลังข้อสอบ ได้สูญหายไปจากเว็บไซต์สำนักการศึกษา จึงจำเป็นต้องสร้าง link ใหม่ ซึ่ง กทศ. มีภาระงานสำคัญในปริมาณมากแต่มีบุคลากรน้อย จึงใช้เวลาในการแก้ปัญหายาวนาน ทำให้โรงเรียน/ครู ไม่มีคลังข้อสอบให้ใช้งานสำหรับการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการทดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วในเดือน ก.พ. 2563 ทาง สยศ. จึงจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ โดยจะขอความร่วมมือให้ กทศ. พัฒนาคลังข้อสอบ ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และทาง สยศ.จะแจ้ง username และ password ใหม่ ให้โรงเรียนทราบในช่วงเปิดเทอม เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-05)

15.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ปัญหา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเว็บไซต์คลังข้อสอบโดนไวรัสและโดนแฮกเกอร์ ในเบื้องต้นทางสำนักงานยุทธศาสตร์ โดยกลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประสานกับกองเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-06)

15.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ปัญหา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเว็บไซต์คลังข้อสอบโดนไวรัสและโดนแฮกเกอร์ ในเบื้องต้นทางสำนักงานยุทธศาสตร์ โดยกลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประสานกับกองเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ปัญหา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเว็บไซต์คลังข้อสอบโดนไวรัสและโดนแฮกเกอร์ ในเบื้องต้นทางสำนักงานยุทธศาสตร์ โดยกลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประสานกับกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวไปที่ สยป.

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ปัญหา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเว็บไซต์คลังข้อสอบโดนไวรัสและโดนแฮกเกอร์ ในเบื้องต้นทางสำนักงานยุทธศาสตร์ โดยกลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประสานกับกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวไปที่ สยป.

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-11)

15.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมรวบรวมข้อสอบที่จัดทำโดยสำนักการศึกษา (Pre O-NET) และข้อสอบจากโครงการอบรมวัดผลฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมรวบรวมข้อสอบที่จัดทำโดยสำนักการศึกษา (Pre O-NET) และข้อสอบจากโครงการอบรมวัดผลฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมไฟล์ข้อสอบและเฉลย สำหรับเผยแพร่ทางเว็บไซต์คลังข้อสอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์คลังข้อสอบให้เป็นปัจจุบัน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:นำข้อสอบทั้งหมดเผยแพร่ในเว็บไซต์
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบ link Download ไฟล์ข้อสอบและเฉลยในเว็บไซต์
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คลังข้อสอบ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4057

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4057

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **