ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน : 09000000-4057

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

อสมา เยาวราช โทร.3422

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการวัดประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการทดสอบทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและกระจายความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 สำนักการศึกษาได้มีกิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้ โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักเรียนและบุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ โดยมุ่งหวังว่าการจัดทำและพัฒนาคลังข้อสอบจะช่วยลดภาระของครูและโรงเรียน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการวัดและประเมินผล อันจะทำให้ผลการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามหลักสูตร ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ตลอดเวลาและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ

09110120/09110120

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจัดทำคลังข้อสอบของสำนักการศึกษา ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2.เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ใช้คลังข้อสอบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

สำนักการศึกษามีคลังข้อสอบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมรวบรวมข้อสอบที่จัดทำโดยสำนักการศึกษา (Pre O-NET) และข้อสอบจากโครงการอบรมวัดผลฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมไฟล์ข้อสอบและเฉลย สำหรับเผยแพร่ทางเว็บไซต์คลังข้อสอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงรูปแบบหน้าจอเว็บไซต์คลังข้อสอบให้เป็นปัจจุบัน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:นำข้อสอบทั้งหมดเผยแพร่ในเว็บไซต์
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบ link Download ไฟล์ข้อสอบและเฉลยในเว็บไซต์
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คลังข้อสอบ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4057

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4057

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0976

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **