ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ยกระดับคุณภาพครูผู้ดูแลเด็กโดยใช้สื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4060

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร์ โทร 3429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ ๔-๖ ปี เป็นการพัฒนา อบรมเลี้ยงดูตามวัยของเด็กแต่ละคน ให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรม ความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาการไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองกำลังเจริญเติบโต เด็กต้องการการดูแลด้วยความรัก ความเอาใจใส่และการส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัย การเรียนรู้ผ่านสื่อเสริมประสบการณ์ปฐมวัย เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้ พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยบูรณาการแนวความคิดการทำงานของสมอง แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และการบูรณาการสาระเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้จัดทำโครงการนิเทศและติดตามผลครูผู้ดูแลเด็กโดยใช้สื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพ

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒.๒ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาการไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๒๙ โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพโดยการใช้สื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ๓.๒ ด้านคุณภาพ นักเรียนมีศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-11)

100.00

11/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-08)

90.00

8/7/2563 : 1. ได้รับการอนุมัติยกเลิกกิจกรรมที่ 2 จัดประกวดความเป็นเลิศทางการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัย ตามหนังสือที่ กท ๐๘๐๔/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. ได้เบิกจ่าย กิจกรรมที่ ๑ สันบสนุนการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-08)

60.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-08)

40.00

8/5/2563 : 1. ได้ผู้รับจ้างแล้ว 2. อยู่ระหว่างการส่งสื่อปฐมวัย จำนวน 12 รายการ รวม 429 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-07)

25.00

7/4/2563 : 1. สำรวจความต้องการสื่อเรียบร้อยแล้ว 2. ร่างประกาศ และลงร่างประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศให้ผู้มาเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-10)

15.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจความต้องการจำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสื่อสร้าเงสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-05)

10.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด และการสำรวจความต้องการของผู้อำนวยการสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-09)

5.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาสื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-04)

5.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-06)

5.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-11)

5.00

11/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 2 จัดประกวด
:50%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4060

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4060

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **