ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4067

สำนักการศึกษา : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นายเอกบุตร กิจสินธพชัย / 3477

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน จึงไดดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีการติดตาตรวจสอบการบริหารจัดการคุรภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการขับเคลือนอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุรภาพการศึกษาของกรุงเทพหมานครต่อไป

09110500/09110500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 แห่ง พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ ระยะ 3 ในปี 2563

เป้าหมายของโครงการ

ด้่านปริมาณ - สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 แห่ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระยะ 3 ปี 2563 ด้านคุณภาพ - สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา - สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพในระดับดีถึงดีเยี่ยมในการประเมิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-15)

45.00

15/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 ได้จากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนไม่สามารถประเมินตนเองได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลถึงการจัดทำ sar ของโรงเรียนที่ล่าช้าออกไป และได้ทำการคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้บุคลากรของโรงเรียนไม่สามารถร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำ sar เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-10)

45.00

10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อเป็นการซักซ้อมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. จำเป็นต้องมีรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งขณะนี้สถานศึกษายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-12)

45.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เป็นการซักซ้อมประเมินโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำเป็นต้องอาศัยรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ จึงไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 ได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-17)

45.00

17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก....ในการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จำเป็นต้องให้สถานศึกษาส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ประกอบการประเมินของคณะกรรมการ แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดทำให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีได้ตามระยะเวลา ประกอบกับมีนโยบายให้ส่งคืนงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ส่งคืนงบประมาณในกิจกรรมที่ 2 คืนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาด ส่งผลกับระยะเวลาในการดำเนินการของสถานศึกษา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-26)

45.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-14)

40.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลผ่านระบบ SAR Online และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตเพื่อติดตามการลงระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ในระยะที่ ๓

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-11)

30.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระยะ ๓ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตพบางพลัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราขการเข้าร่วมประชุมฯ ตามโครงการฯ กิจกรรมที่ ๑ , หนังสือเชิญวิทยากร , เอกสารลงทะเบียน , คำกล่าวรายงาน-กล่าวเปิด , เอกสารเบิกจ่ายสำหรับวิทยากร สำหรับการในประชุมวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 118 โรงที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จาก สมศ.ในปี 2563 เพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-28
สิ้นสุด :2019-10-28
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระยะ ๓
:20%
เริ่มต้น :2019-11-29
สิ้นสุด :2019-11-29
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-18
สิ้นสุด :2019-10-18
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมที่ ๒ การขับเคลื่อนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
:40%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4067

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4067

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **