ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4067

สำนักการศึกษา

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายเอกบุตร กิจสินธพชัย / 3477

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน จึงไดดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีการติดตาตรวจสอบการบริหารจัดการคุรภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการขับเคลือนอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุรภาพการศึกษาของกรุงเทพหมานครต่อไป

09110500/09110500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 แห่ง พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ ระยะ 3 ในปี 2563

เป้าหมายของโครงการ

ด้่านปริมาณ - สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 แห่ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระยะ 3 ปี 2563 ด้านคุณภาพ - สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา - สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพในระดับดีถึงดีเยี่ยมในการประเมิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-14)

40.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลผ่านระบบ SAR Online และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตเพื่อติดตามการลงระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ในระยะที่ ๓

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-11)

30.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระยะ ๓ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตพบางพลัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราขการเข้าร่วมประชุมฯ ตามโครงการฯ กิจกรรมที่ ๑ , หนังสือเชิญวิทยากร , เอกสารลงทะเบียน , คำกล่าวรายงาน-กล่าวเปิด , เอกสารเบิกจ่ายสำหรับวิทยากร สำหรับการในประชุมวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 118 โรงที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จาก สมศ.ในปี 2563 เพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-28
สิ้นสุด :2019-10-28
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระยะ ๓
:20%
เริ่มต้น :2019-11-29
สิ้นสุด :2019-11-29
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-18
สิ้นสุด :2019-10-18
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมที่ ๒ การขับเคลื่อนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
:40%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4067

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4067

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **