ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : 09000000-4068

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเนาวรัตน์ ฝ้ายเทศ โทร 3419

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาเด็กโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สำนักการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างรอบด้าน เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) จึงจะได้ดำเนินการติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

09110400/09110400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เป้าหมายของโครงการ

1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครบทั้ง 437 โรงเรียน 2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างน้อย 3 กิจกรรมหรือโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 1.โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 277,757 คน และมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ จำนวน 277,757 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2.กิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ ได้แก่ - โครงการโรงเรียนคุณธรรม - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน - ศาสนธรรมต้านยาเสพติด - โครงการโตไปไม่โกง - กิจกรรมจิตสาธารณะ - โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพ - กิจกรรมคนดีศรีอิสลาม - โครงการเกษตรน้อยในเมืองตามศาสตร์พ่อหลวง - กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ประจำสัปดาห์ - โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ชุมชน - กิจกรรมใส่บาตรทุกวันพระ - นิทรรศการความรู้และแสดงผลงานกิจกรรมโตไปไม่โกงและทุจริตศึกษา - โครงการน้อมนำหลักพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง - โครงการช่อสะอาดจิตอาสา - โครงการโรงเรียนสีขาว - กิจกรรมสวดมนต์ทางพุทธศาสนาและร่วมขอพรตามหลักศาสนาอิสลาม - กิจกรรมอนาคตสดใส โตไปไม่โกง - โครงการลูกเสือช่อสะอาด (กิจกรรม Scounting is not Corrup) 3.มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการตามหลักสูตร "โตไปไม่โกง" และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางฯ รวมทั้งสิ้น 277,757 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 277,757 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดีเยี่ยม - ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับดีเยี่ยม - กระทำอย่างรับผิดชอบ อยู่ในระดับดีเยี่ยม - ความเป็นธรรมทางสังคม อยู่ในระดับดีเยี่ยม - เป็นอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดับดีเยี่ยม - การมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

** ปัญหาของโครงการ :1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องยกเลิกการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนตัวชี้วัด) และโรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกอบกับนโยบายการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้งดการชุมนุมทำกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมฯ ไม่ครบ 3 กิจกรรมตามที่กำหนด 2. สนศ.จึงขอปรับวิธีการคำนวณการเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม จาก จำนวนนักเรียนที่มีกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม เป็น จำนวนนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับวิธีการคำนวณการเก็บข้อมูลฯ ตามที่ สนศ.เสนอ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 437 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-10)

75.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-12)

45.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-29)

35.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-11)

30.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการทีส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโดไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-08)

20.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกง และจัดทำแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกง และจัดทำแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” และเสนอขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนออนุมัติกิจกรรมและจัดทำแนวทางการติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำร่างและขออนุมัติกิจกรรมการติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการฯ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งสำนักการศึกษา
:20%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4068

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4068

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0989

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **