ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทุนเอราวัณ : 09000000-4070

สำนักการศึกษา : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นายดนัย นาถาบำรุง โทร.3440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังข้าราชการครูฯ ทุกปี ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับ 11 มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้เข้ารับทุนการศึกษา และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้ชดใช้ทุนโดยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 10 ปี เพื่อแก้ปัญหาการขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนา และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

09020000/09020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 2. เพื่อแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ “ครู” มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน 3. เพื่อเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพไว้รองรับและทดแทนอัตราว่าง กรุงเทพมหานครได้ครู ที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นครูเมืองหลวงตามที่กรุงเทพมหานครต้องการ โดยได้รับการบ่มเพาะความเป็นครูจากหลักสูตรที่ทางสถาบันการศึกษาร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ “ครู” มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-14)

85.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการทุนเอราวัณประจําปี 2563 มีผู้ผ่านการคัดเลือกและทำสัญญารับเงินทุนการศึกษา สัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 83 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-11)

85.00

11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานคร มีผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 83 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-08)

85.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-11)

85.00

11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-12)

80.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-14)

55.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป้นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-12)

35.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-09)

10.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-13)

5.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดประชุมระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณากำหนดโควตาและปฏิทินการดำเนินงานร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-08)

5.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการโครงการทุนเอราวัณ รับสมัครผู้ขอรับเงินทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
:40%
เริ่มต้น :2019-12-06
สิ้นสุด :2019-12-06
ขั้นตอน 2
:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์/วัดแววความเป็นครู)
:30%
เริ่มต้น :2020-02-07
สิ้นสุด :2020-02-07
ขั้นตอน 3
:ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2020-06-03
สิ้นสุด :2020-06-03
ขั้นตอน 4
:ผู้ได้รับทุนการศึกษา รายงานตัวและทำสัญญา การรับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกัน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-03
สิ้นสุด :2020-06-03
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-06-03
สิ้นสุด :2020-06-03
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา
:5%
เริ่มต้น :2020-07-02
สิ้นสุด :2020-07-02
ขั้นตอน 7
:ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4070

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4070

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0975

ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **