ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ : 09000000-4071

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช โทร.3419

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตแล้ว ควรมีการเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20ปี (พ.ศ.2556-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคThailand4.0เพื่อก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน 15 ปีนับแต่ปีพ.ศ.2560 ซึ่งการสอนทักษะงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกของการทำงาน จะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัด ความชอบของตัวเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งเป็นการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า โดยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561– 2580)ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์:พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน จากยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ กรุงเทพมหานครจึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

09110400/09110400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงาน 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3.2.2 ด้านคุณภาพ 1)นักเรียนกรุงเทพมหานครมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 2)นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาสค้นพบความถนัดและแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-07)

100.00

7/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-03)

50.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการฝึกอาชีพให้นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการฝึกอาชีพให้นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-06)

20.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการฝึกอาชีพให้นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-04)

15.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฝึกอาชีพให้นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฝึกอาชีพให้นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งแนวทางการดำเนินการโครงการไปยังสำนักงานเขตที่มีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 109 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งแนวทางการดำเนินการโครงการไปยังสำนักงานเขตที่มีโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 109 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โอนงบประมาณไปสำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน
:50%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งมายังสำนักการศึกษา
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:สำนักการศึกษาสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4071

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4071

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **