ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4072

สำนักการศึกษา : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวชโนนาถ เทียนทองดี โทร 3408

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-

09010200/09010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-03)

50.00

3/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบยกเลิกโครงการพร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กท 0803/1089 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-02)

50.00

2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2790 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมทราบ ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-07)

50.00

7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2790 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมทราบ ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-08)

50.00

8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2790 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมทราบ ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาได้เวียนแจ้งคำสั่งให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-12)

40.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน 5 รุ่น ดังนี้ 1. รุ่นที่ 1 จำนวน 152 คน 2. รุ่นที่ 2 จำนวน 152 คน 3. รุ่นที่ 3 จำนวน 152 คน 4. รุ่นที่ 4 จำนวน 151 คน 5. รุ่นที่ 5 จำนวน 151 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-14)

20.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ลูกจ้างโรงเรียนเข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-10)

15.00

10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อลูกจ้างโรงเรียน ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อจัดทำคำสั่งเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:รวบรวมรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:รวบรวมรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานสถานที่อบรม/วิทยากร/หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่จัดอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานสถานที่อบรม/วิทยากร/หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่จัดอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามกำหนด
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามกำหนด
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - 5
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4072

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4072

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **