ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร : 09000000-4074

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอ้อมทรัพย์ สุภา โทร.3444-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครูมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

09020000/09020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครูเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา 2. เพื่อสนับสนุนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครูเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา 2.มีอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-27)

100.00

27/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ประกาศผลสอบ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 2. สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 3. ประกาศผลการสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศฯ จำนวน 8,857 คน ให้กับกลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง เพื่อเรียกบรรจุต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-14)

70.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกข้อสอบติวข้อสอบ จัดสถานที่สอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563 สอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์วันที่ 7 - 10 กันยายน 2563 และประกาศผลสอบข้อเขียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-11)

40.00

11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างจัดสถานที่สอบฯ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-08)

30.00

8/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับอนุมัติชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กท 0302/678 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-11)

30.00

11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับอนุมัติชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กท 0302/678 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-12)

30.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับอนุมัติชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กท 0302/678 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-14)

30.00

14/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับอนุมัติชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กท 0302/678 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-12)

30.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-11)

20.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 4,807,764 บาท เนื่องจากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-09)

20.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่ตั้งงบประมาณไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่ตั้งงบประมาณไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างที่จะดำเนินการเปิดรับสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจอัตราว่าง พร้อมขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประกาศรับสมัครสอบ และรับสมัครสอบ พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือก พิมพ์ข้อสอบ ตรวจสนามสอบและสอบข้อเขียน (สอบประมาณวันที่ 21-22 มี.ค. 63)
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ค่าตอบแทนจัดสถานที่ประชุมกรรมการ เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ค่าประมวลผลรวมคะแนนสอบ และประกาศผลสอบทุกภาค/เบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ลงนามสัญญาจ้างตัดสัญญาณเครื่องมือสื่อสารฯ (จ้าง 30 วัน) เบิกจ่ายตัดสัญญาณเครื่องมือสื่อสาร
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ลงนามสัญญาจ้างสถาบันฯดำเนินการสอบ(จ้าง 60 วัน)
:0%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายให้สถาบันการศึกษาฯดำเนินการสอบ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ/เบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:เบิกจ่ายค่าทางด่วนในการเตรียมสอบแข่งขัน/เบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 13
:ลงนามสัญญาจ้างจัดเก็บกระดาษข้อสอบ จำนวน 12 เดือน
:4%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:เบิกจ่ายเงิน (เดือนละ 20,000.-บาท เดือน พ.ค. – ส.ค. 62)
:1%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4074

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4074

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **