ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร : 09000000-4076

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนิตยา จีนโสภา โทร.3444-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้จัดทำโครงการการเลือกตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2554 มาตรา 25 และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

09020000/09020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2554 และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 2. เพื่อให้มีกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ดำรงตำแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2554

เป้าหมายของโครงการ

1. มีกรรมการและคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 2 คนและผู้ดำรงตำแหน่งครูจำนวน 2 คนปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2554 เต็มศักยภาพตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2. การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการและคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือก และมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-12)

100.00

12/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการเลือกตั้ง ได้คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งครู ประเภทละ 2 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-11)

65.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและส่งประกาศให้สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต - เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ในเดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 และค่าวัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัตรเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งฯ ให้สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขตทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-09)

40.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีมติกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และจะดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13-15 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ เรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-13)

35.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำระเบียบวาะการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแต่งตั้ง ฯ และขอความเห็นชอบฯ เสนอผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประธานและคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 1300 น. ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-08)

30.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ดำเนินการจัดประชุมกำหนดวันรับสมัคร กำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-17)

25.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รายงาน อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0802/9410 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดการประชุม
:0%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :31/12/2019
ขั้นตอน 4
:กำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่สมัครและรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
:10%
เริ่มต้น :02/12/2019
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 5
:ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :28/02/2020
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา
:10%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :28/02/2020
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าใช้สอย
:10%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :28/02/2020
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายค่าวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 9
:เลือกตั้งและรวมคะแนนการเลือกตั้ง
:20%
เริ่มต้น :03/02/2020
สิ้นสุด :28/02/2020
ขั้นตอน 10
:ส่งประกาศผลการคัดเลือกตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :02/03/2020
สิ้นสุด :31/03/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4076

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4076

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **