ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4077

สำนักการศึกษา : (2563)

97.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 97.00

นายปรีชา ศิริโวหาร / นางสาวศิริลักษณ์ วัจนะรัตน์ โทร. 3495

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งาน สำนักการศึกษาจึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

09120300/09120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด่านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้ใช้สื่อการสอนในอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนทั้ง ๔๓7 โรงเรียน ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps ด้านคุณภาพ 1. ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-03)

98.00

3/9/2563 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-07)

96.00

7/8/2563 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-10)

95.00

10/7/2563 : คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-06-05)

94.00

5/6/2563 : คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-12)

92.00

12/5/2563 : คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 5 ประจำเดือนเมษายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-30)

90.00

30/4/2563 : เบิกจ่ายงวดที่ 1 - 4 แล้ว (ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563) และอยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงวดที่ 5 ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-03-10)

88.00

10/3/2563 : เบิกจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงวดที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงวดที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-02-12)

86.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างการให้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-01-08)

84.00

2020-1-8 : อยู่ระหว่างการให้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 2 ในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2019-12-06)

82.00

2019-12-6 : อยู่ระหว่างการให้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-11-07)

54.00

7/11/2562 : เริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 437 โรงเรียน ตามสัญญาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 22-1-63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-18)

40.00

18/10/2562 : ลงนามสัญญาเลขที่ 22-1-63 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยผู้รับจ้างคือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนด TOR, ราคากลาง, ขอความเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประกาศตัวผู้รับจ้าง, ขออนุมัติจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ขออนมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำสัญญา, ตรวจร่างสัญญา, ลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ต 437 โรงเรียน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ตั้งฎีกา, เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายเรียบร้อย
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายเรียบร้อย
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4077

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4077

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0993

ตัวชี้วัด : ร้อยละในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทสให้มีประสิทธฺิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **