รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทสให้มีประสิทธฺิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ : 0900-0993

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มติที่ประชุมให้นำรายละเอียดของขอบเขตของงาน ขอคำแนะนำจาก สยป. (กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของขอบเขตของงานเนื่องจากโครงการมีลักษณะเดียวกันกับที่ สยป. กำลังดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ในสำนักการศึกษา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนส่วนราชการที่ได้รับปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ/จำนวนส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ) x 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- รายงานการปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสาารสนเทศภายในสำนักการศึกษา - สัญญาจ้างการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสำนักการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด