รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทสให้มีประสิทธฺิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ : 0900-0993

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มติที่ประชุมให้นำรายละเอียดของขอบเขตของงาน ขอคำแนะนำจาก สยป. (กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของขอบเขตของงานเนื่องจากโครงการมีลักษณะเดียวกันกับที่ สยป. กำลังดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ , ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 0902/00555 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประำจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และจากการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการมีมติให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก จำนวน 17 สำนัก โดยไม่ร่วมสำนักการศึกษาเนื่องจากสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2016 สำนักการศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักการศึกษาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ในสำนักการศึกษา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนส่วนราชการที่ได้รับปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ/จำนวนส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ) x 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- รายงานการปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสาารสนเทศภายในสำนักการศึกษา - สัญญาจ้างการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสำนักการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด