ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการศึกษา : 09000000-4079

สำนักการศึกษา : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวเพ็ญนภา จันทร์จรัสทอง / นางสาวศิริลักษณ์ วัจนะรัตน์ โทร. 3495

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักการศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายเป็นหลัก แต่จากการสำรวจส่วนราชการในสำนักการศึกษา ปรากฏปัญหาการส่งสัญญาณไร้สายมีประสิทธิภาพต่ำและบางพื้นที่อับสัญญาณ สาเหตุมาจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ประกอบกับมีสัญญาณรบกวนอื่นๆ จำนวนมากจากสถานที่ใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรในสำนักการศึกษา สำนักการศึกษาจึงมีโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการศึกษา โดยจัดหาผู้มีความรู้ ความชำนาญมาติดตั้งเครือข่ายไร้สายในสำนักการศึกษา เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

09120300/09120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักการศึกษาเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบใน 8 ส่วนราชการของสำนักการศึกษา 2. ติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบใน 8 ส่วนราชการของสำนักการศึกษา ด้านคุณภาพ บุคลากรของสำนักการศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-10)

10.00

10/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 0902/00555 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประำจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และจากการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการมีมติให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก จำนวน 17 สำนัก โดยไม่ร่วมสำนักการศึกษาเนื่องจากสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2016 สำนักการศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักการศึกษาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามาารถหาตัวผู้รับจ้างได้ทัน ประกอบกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 0902/00555 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประำจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน สำนักการศึกษาจึงได้ยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 0806/911 ลว. 10 มิถุนายน 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-09)

10.00

2020-6-9 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 0902/00555 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประำจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และจากการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการมีมติให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก จำนวน 17 สำนัก โดยไม่ร่วมสำนักการศึกษาเนื่องจากสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2016 สำนักการศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักการศึกษาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-12)

25.00

12/5/2563 : 1. ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กองคลังสำนักการศึกษาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผุกพันไว้ก่อน 2. ทบทวนและจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) เพื่อรองรับการดำเนินงานเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-08)

25.00

8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กองคลังสำนักการศึกษาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผุกพันไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนืองจากมีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-10)

25.00

10/3/2563 : ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ , ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-12)

20.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือที่ กท 0806/226 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และ กท 0806/1349 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางฯ ตามหนังสือที่ กท 0806/1631 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางฯ ตามหนังสือที่ กท 0806/1597 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 :อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:กำหนด TOR, กำหนดราคากลาง, ขอความเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ประกาศตัวผู้รับจ้าง, ขออนุมัติจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำสัญญา, ตรวจร่างสัญญา, ลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการติดตั้งตาม TOR
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 10
:ตั้งฎีกา เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ตั้งฎีกา เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายเรียบร้อย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4079

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4079

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0993

ตัวชี้วัด : ร้อยละในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทสให้มีประสิทธฺิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **