ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4088

สำนักการศึกษา

22.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 22.00

นายนภัทร ณรังศรี โทร 3490

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วย การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาตามระเบียบนี้ เนื่องจากเห็นว่าการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาจึงได้จัดเตรียมโครงการนี้ขึ้น เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมสร้างเครือข่าย มุ่งพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด 2. เพื่อเพิ่มพูน เทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งให้มีคุณภาพมากขึ้น มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 90 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 45 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน (25 คน ต่อรุ่น) ดังนี้ 1) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร/ผู้บริหารสำนักการศึกษา/คณะกรรมการหลักสูตร 6 คน 2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 8 คน 3) วิทยากร 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-10)

22.00

10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-09)

20.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตราจสอบรายชื่อเพื่อเตรียมจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-16)

3.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางในการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณารายละเอียดกำหนดวันเวลาและสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการพัฒนา โดยฝึกอบรมตามหลักสูตร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการพัฒนาสรุป รายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการพัฒนาสรุป รายงานผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4088

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4088

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **