ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9 : 09000000-4089

สำนักการศึกษา : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายนภัทร ณรังศรี โทร 3490

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จำเป็นต้องอาศัยนักบริหารการศึกษาที่เป็นนักคิด นักบริหาร และนักปฏิบัติที่มีความคิดก้าวหน้า ทันยุคทันเหตุการณ์ มีความรอบรู้ในการบริหารงานในทุกสถานการณ์ให้สอดรับกับมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีในสหัสวรรษใหม่ ซึ่งนักบริหารการศึกษาเป็นบุคลากรหลักในการผลักดันให้เยาวชนของชาติ มีรากฐานการศึกษาที่มั่นคง เกิดสัมฤทธิผลต่อการดำรงชีวิตให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในสังคม สำนักการศึกษาจึงได้จัดเตรียมโครงการนี้ขึ้นเพื่อและเป็นการส่งเสริมให้นักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมเมือง

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 พัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้ การเรียนรู้ที่ยั่งยืนในการพัฒนาวิสัยทัศน์ทางการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อประยุกต์ ใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายทางการศึกษา 3 ส่งเสริมภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 56 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษขึ้นไป สังกัดสำนักงานเขต สังกัดสำนักพัฒนาสังคม และศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษขึ้นไป สังกัดสำนักการศึกษา รวมทั้งสิ้น 35 คน ข้าราชการสังกัดหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ดังนี้ 1) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน 2) ผู้บริหารสำนักการศึกษา/คณะกรรมการหลักสูตร จำนวน 6 คน 3) วิทยากร จำนวน 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-10)

10.00

10/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/2941 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-13)

10.00

13/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/2941 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-10)

10.00

10/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/2941 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-11)

10.00

11/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/2941 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-07)

10.00

7/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9 เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับสมัครเข้าฝึกอบรมส่วนใหญ่ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา น้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป / 9/1/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป / 18/2/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/2941 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9 / 1/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/2941 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-01)

10.00

1/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/2941 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-18)

10.00

18/2/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป ตามหนังสือ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/2941 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-09)

10.00

9/1/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครน้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

ยกเลิกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9 เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับสมัครเข้าฝึกอบรมส่วนใหญ่ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา น้อยกว่า 2 ปี จึงเห็นควรให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วจึงให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูงต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-07)

7.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรเพื่อกำหนดกรอบและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการพัฒนา โดยฝึกอบรมตามหลักสูตร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการพัฒนาสรุป รายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4089

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4089

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **