ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด : 09000000-4090

สำนักการศึกษา : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นายทินกร นาถมทอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวกาชาดสามารถทำให้เยาวชนของชาติ ได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ มีทักษะ มีความเสียสละ เห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดการเรียนการสอนตามกระบวนการของยุวกาชาด การศึกษาวิเคราะห์ การวางแผนปฏิบัติกิจกรรม ระบบฐานการใช้ระบบหมู่ การสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการสอน สามารถ ปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตนของยุวกาชาดและหลักการยุวกาชาดได้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการกาชาด สร้างเสริมระเบียบวินัย มีความเสียสละ อดทน เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ และในปัจจุบันได้เพิ่มการสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเยาวชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนครูผู้สอน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด สามารถวางแผนกำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้สูงสุด จึงจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะใน การจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี จึงจะสามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง สำนักการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระเบียบวินัย ความสามัคคี ของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาดบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นแนวทางเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาดขึ้น

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ มีระเบียบวินัยและเกิดทักษะในพิธีการต่าง ๆ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม ไปใช้ในการเรียน การสอนกิจกรรมยุวกาชาด 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 เพื่อให้วิทยากรยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร นำความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาดูงาน ด้านกิจกรรมยุวกาชาดมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสัมมนาและดูงานด้านกิจกรรมยุวกาชาด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 527 คน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.1 หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 230 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 160 คน ดังนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดมาก่อน ตำแหน่งครูผู้ช่วย - ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน ๒) วิทยากร จำนวน 50 คน ๑.๒ หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด จำนวน ๑ รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 115 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ดังนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดมาแล้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย - ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน ๒) วิทยากร จำนวน 25 คน ๑.๓ หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วม การฝึกอบรม จำนวน 95 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ดังนี้ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุวกาชาด หรือผู้บริหารงานยุวกาชาดมาแล้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย - ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน ๒) วิทยากร จำนวน 25 คน กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาและดูงานด้านกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้เป็นวิทยากร ยุวกาชาด จำนวน 70 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน และวิทยากร จำนวน 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-14)

40.00

14/9/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่1

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-11)

40.00

11/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่1

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-10)

40.00

10/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่1

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-15)

40.00

15/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่1

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-12)

40.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่1

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-02)

40.00

2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่1

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-11)

40.00

11/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาดไสรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 2 สัมมนาและดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดวิทยากรแต่ละหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครวิทยากรฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ วิทยากร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดฝึกอบรม/สัมมนาตามกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4090

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4090

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **