ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 09000000-4091

สำนักการศึกษา : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายนภัทร ณรังศรี โทร 3490

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โดยที่มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ไว้ว่า ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก.ก.จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (มติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยนำผลการพัฒนาไปใช้ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง และพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ๒ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่จะเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนเจตคติที่ดีเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด จำนวน 45 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 25ดังนี้ 1) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร/ผู้บริหารสำนักการศึกษา/คณะกรรมการหลักสูตร 6 คน 2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 8 คน 3) วิทยากร 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-10)

10.00

10/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สำนักงานการเจ้าหน้าที่มิได้ตังงบประมาณเพื่อดำเนิการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งใ้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เนื่องจากอู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-13)

10.00

13/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-10)

10.00

10/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก..สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-11)

10.00

11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก..สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-07)

10.00

7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-02)

10.00

2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-03-09)

13.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลการดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกฯ จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-02-10)

12.00

10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลการดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกจากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-09)

10.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลการรับสมัครศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-09)

7.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดข้อมูลของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-16)

3.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางในการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณารายละเอียดกำหนดวันเวลาและสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการพัฒนา โดยฝึกอบรมตามหลักสูตร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการพัฒนาสรุป รายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4091

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4091

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **