ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ : 09000000-4092

สำนักการศึกษา : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวนฤมล ทาแก่น

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กิจการลูกเสือเป็นขบวนการที่ฝึกให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และจริยธรรม ส่งผลให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ รู้จักการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางด้านลูกเสือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจทักษะทางการลูกเสือ ไปวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันนี้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิยังมีไม่เพียงพอกับการผลิตผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งเป็นผู้ไปทำหน้าที่เป็นผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียน การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประกอบด้วยการเปิด - ปิด ประชุมกอง การดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและการจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานโดยเน้นระบบหมู่ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่เน้นปฏิบัติจริง เป็นวิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักการปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครยังขาดแคลนผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีคุณวุฒิ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางลูกเสือ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ กำหนด การปรับปรุงระบบการฝึกอบรมลูกเสือ โครงสร้าง และการบริหารงานทั้งในระดับโรงเรียนและสำนักงานเขต 3 เพื่อการพัฒนาต่อเนื่องในด้านการเป็นผู้นำ เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,๓๗๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๐๐0 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3๗๐ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๑๐ คน ๒) วิทยากรทั้งสิ้น ๒๖๐ คน - คณะวิทยากรผู้ให้การอบรม จำนวน ๒๐ - ๒๕ คน ประกอบด้วย - ผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน - วิทยากรประจำหมู่ (๕–๑๐ หมู่) ๕–๑๐ คน - รองผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน - วิทยากรสนับสนุน ๖ คน - วิทยากรบรรยาย ๗ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-14)

40.00

14/9/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนการเตรียมฝึกอบรมหลักสูตรATC.สำรอง

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-11)

40.00

11/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนการเตรียมฝึกอบรมหลักสูตรATC.สำรอง

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-10)

40.00

10/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนการเตรียมฝึกอบรมหลักสูตรATC.สำรอง

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-15)

40.00

15/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนการเตรียมฝึกอบรมหลักสูตรATC.สำรอง

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-12)

40.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนการเตรียมฝึกอบรมหลักสูตรATC.สำรอง

** ปัญหาของโครงการ : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-02)

40.00

2020-4-2 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนการเตรียมฝึกอบรมหลักสูตรATC.สำรอง

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-11)

40.00

11/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาดไสรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 ร่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18- 21 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-13)

25.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การฝึกอบรมลูกเสือ B.T.C. สามัญ และ B.T.C. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รับสมัครและรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:วางแผนและจัดวิทยากรแต่ละหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ วิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4092

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4092

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **