ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4095

สำนักการศึกษา : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นายนภัทร ณรังศรี โทร 3490

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาตามระเบียบนี้ เนื่องจากเห็นว่าการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมสร้างเครือข่าย มุ่งพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด 2. เพื่อเพิ่มพูน เทคนิค กลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 234 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 159 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 53 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน (25 คนต่อรุ่น) ดังนี้ 1) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร/ผู้บริหารสำนักการศึกษา/คณะกรรมการหลักสูตรจำนวน 6 คน 2) วิทยากร จำนวน 5 คน 3) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-10)

80.00

10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำรายงาน นำเสนอรายงานแบบไป – กลับ จำนวน 1 วัน กำหนดดำเนินการในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-13)

50.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาดูงานในกรุงเทพมหนคร ในวันที่ 24- 25 สิงหาคม 2563 , การฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 และการนำเสนอรายงานในวันที่ 7 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-10)

35.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการในส่วนที่ขอชะลอการดำเนินการไ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-11)

30.00

11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก.ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ.สำนัการศึกษา ที่.กท 0708/3051 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติชะลอโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอน.ฝึกอบรมในส่วนที่ 1 การอบรมภาควิชาการและการปฏิบัติงาน แบบไป - กลับ จำนวน 17 วัน ซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 8 วัน และในส่วนที่ 2 กการศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน ชะลอการดำเนินการ / 7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ.สำนัการศึกษา ที่.กท 0708/3051 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติชะลอโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอน.ฝึกอบรมในส่วนที่ 1 การอบรมภาควิชาการและการปฏิบัติงาน แบบไป - กลับ จำนวน 17 วัน ซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 8 วัน และในส่วนที่ 2 กการศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน ชะลอการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง / เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-07)

30.00

7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ.สำนัการศึกษา ที่.กท 0708/3051 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติชะลอโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอน.ฝึกอบรมในส่วนที่ 1 การอบรมภาควิชาการและการปฏิบัติงาน แบบไป - กลับ จำนวน 17 วัน ซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 8 วัน และในส่วนที่ 2 กการศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน ชะลอการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-01)

30.00

1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก.ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ.สำนัการศึกษา ที่.กท 0708/3051 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติชะลอโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอน.ฝึกอบรมในส่วนที่ 1 การอบรมภาควิชาการและการปฏิบัติงาน แบบไป - กลับ จำนวน 17 วัน ซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 8 วัน และในส่วนที่ 2 กการศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน ชะลอการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-09)

30.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อบรมภาควิชาการ แบบไป - กลับ ระหว่างวันที่ 3 –6 , 10 – 13 , 24 – 26 มีนาคม , 21 – 22 , 26 – 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-10)

20.00

10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-09)

15.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเตรีมจัดทำคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-16)

3.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณารายละเอียดกำหนดวันเวลาและสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการพัฒนา โดยฝึกอบรมตามหลักสูตร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการพัฒนาสรุป รายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4095

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4095

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **