ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมความพร้อมด้านภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4097

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางปิยะธิดา เกษสุวรรณ โทร 3429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2562 ซึ่งมีแผนจะเชื่อมโยงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียนก่อนขยายความเชื่อมโยงไประดับโลก เพื่อทำให้พลเมืองในอาเซียน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืน ดังนั้นการเตรียมพร้อมให้นักเรียน ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอาเซียน เรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะ การปฏิบัติให้พูดได้ คิดเป็น ทำเป็น จึงเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรม นำประชาคมอาเซียน สู่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและภูมิภาค ซึ่งจะทำให้เด็กเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศอันจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนภาษาต่อไปในอนาคต ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาส อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (SMART School) เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทุกด้าน โดยมีเป้าหมายหลักสูงสุด คือ นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมความพร้อมด้านภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน นักเรียนมีหนังสือที่ทันสมัย พัฒนาทักษะ ภาษาอาเซียน แบบบูรณาการและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิชาการ ท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 2.2 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าศัพท์ เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ 10ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา โดยประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 431 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมความพร้อมด้านภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ทุกคน 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100,999 คน มีหนังสือพจนานุกรมภาพใช้ประกอบการเรียนการสอนค้นคว้าศัพท์ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-02)

95.00

2/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงตรวจฎีกาเรียบร้อย จ่ายเงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับกิจกรรมบางกิจกรรมออกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-05)

70.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบฎีกา และดำเนินการส่งของเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-01)

50.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และยกเลิกกิจกรรมที่ 2 การประกวดแข่งขันนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-02)

15.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบกำหนดคุณลักษณะหนังสือพจนานุกรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-10)

5.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่องความต้องการสื่อส่งเสริมความพร้อมด้านภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลับคืนมาครบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-05)

5.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากโรงเรียนที่ตอบกลับมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-09)

5.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งแบบสอบถามสำรวจความต้องการสื่อให้กับโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-04)

5.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดของโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-06)

5.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความพร้อมด้านภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 2 จัดประกวดความสามารถทางภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลนักเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4097

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4097

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **